PIT za 2018 rok - pamiętaj o odliczeniu ulg i zastosowaniu preferencji!

PIT za 2018 rok – pamiętaj o odliczeniu ulg i zastosowaniu preferencji!

Kwiecień to ostatni dzwonek na złożenie zeznania rocznego za poprzedni rok. Przypominamy, że każda osoba osiągająca przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, która wybrała jako formę rozliczenia skalę podatkową bądź podatek liniowy, ma obowiązek złożyć deklarację PIT-36/PIT-36L do właściwego względem miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Termin na przekazanie zeznania rocznego za 2018 rok upływa 30-stego kwietnia 2019 roku.

Jak przygotować się do złożenia zeznania rocznego?

Przed złożeniem zeznania rocznego do urzędu skarbowego należy dokładnie przeanalizować poprzedni rok pod kątem uzyskanych dochodów. Wszystkie przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej powinny być na bieżąco ewidencjonowane w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów, a zaliczki na podatek dochodowy uiszczane najpóźniej do 20-stego dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu bądź kwartale, w zależności od zadeklarowanej we wniosku CEIDG-1 częstotliwości wpłacania zaliczek. Przedsiębiorcy, którzy poza prowadzeniem firmy pozyskali również dochody z innych źródeł takich jak np. umowa o pracę, zlecenie czy dzieło (których charakter był odrębny od przedmiotu prowadzonej firmy), renty i inne, powinni wykazać je na odpowiedniej deklaracji. Osoby, które zadeklarowały jako formę rozliczenia w działalności skalę podatkową, ewentualne przychody z innych źródeł opodatkowane również według zasad ogólnych, mają obowiązek uwzględnić wraz z przychodami z tytułu prowadzonej firmy na deklaracji PIT-36. Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo w działalności i uzyskujący inne przychody opodatkowane skalą podatkową składają dwa zeznania roczne, na deklaracji PIT-36L wykazują przychody opodatkowane liniowo, a na formularzu PIT-37 pozostałe przychody opodatkowane według skali podatkowej.

W przypadku PIT-36 rozliczając przychody za 2018 rok należy przekazać do US wersję 25, natomiast w odniesieniu do PIT-36L obowiązuje wersja 14.

Kolejnym krokiem, który może nam przynieść spore oszczędności na podatku jest przeanalizowanie możliwości zastosowania dostępnych ulg i preferencji podatkowych, które w zależności od rodzaju odliczane są od dochodu lub podatku, co zostało zaprezentowane w poniższej tabeli.

Teraz pozostaje już tylko skrupulatne wykazanie dochodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym. Do dzieła!

Zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Zapłacone w danym roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i podatku, a co za tym idzie zmniejszają zobowiązanie podatkowe.

Składki na ubezpieczenie społeczne odliczane są od dochodu w całości, a składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane są od podatku, ale tylko w określonej części. Płacimy bowiem 9% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne tj. kwoty, od której należy obliczyć składki na to ubezpieczenie, a odliczyć możemy jedynie 7,75% podstawy wymiaru tych składek.

Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, że w zeznaniu rocznym wykazujemy tylko te składki, które zostały opłacone w danym roku podatkowym. Jeżeli przykładowo składki płacimy zaraz przed obowiązującym terminem (do 10-tego/15-tego dnia miesiąca następnego), to na deklaracji za 2018 rok wykażemy składkę zapłaconą za grudzień 2017 roku, ale nie ujmiemy tej zapłaconej za grudzień 2018 – ta składka jako zapłacona w 2019 roku, będzie możliwa do odliczenia w zeznaniu za 2019 rok.

W przypadku, gdy uzyskany w 2018 roku dochód/podatek jest niższy niż suma składek na ubezpieczenia społeczne/zdrowotne opłaconych w 2018 roku roku, to odliczymy uiszczone w danym roku składki wyłącznie do wysokości dochodu/podatku.

Wpłaty na IKZE

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego odliczane są od dochodu, ale maksymalnie do 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Podstawą rozliczenia ulgi związanej z wpłatami na IKZE są dowody wpłat, tj. dokumenty stwierdzające poniesienie wydatku, wskazujące w szczególności dane identyfikujące podmiotu dokonującego wpłaty, odbiorcę wpłaty, jej tytuł oraz kwotę.

Darowizny możliwe do odliczenia w zeznaniu rocznym

Przekazane w danym roku podatkowym darowizny podlegają odliczeniu od dochodu, jednak dotyczy to wyłącznie darowizn przekazanych na następujące cele:

 1. Na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).
 2. Na krwiodawstwo.
 3. Na cele kultu religijnego.
 4. Na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych.

Suma darowizn przeznaczonych na trzy pierwsze cele nie może przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu, natomiast odliczenie darowizn przekazanych na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych nie zostało ograniczone żadnym limitem.

Ulga na Internet

Ulga na Internet również odliczana jest od podstawy opodatkowania, jednak trzeba mieć na uwadze, że jej zastosowanie jest możliwe dopiero po spełnieniu kilku warunków. Przede wszystkim jest to preferencja dostępna tylko i wyłącznie w dwóch kolejnych latach podatkowych. Oznacza to, że po odliczeniu ulgi na internet w dwóch następujących po sobie latach podatkowych, nie będzie już możliwości jej zastosowania w następnych latach.

Dodatkowo odliczeniu podlegają wydatki na Internet do kwoty 760 zł w danym roku podatkowym. Ulga odnosi się tylko i wyłącznie do wydatków poniesionych na korzystanie z Internetu, wszelkie wydatki na instalację, modernizację, serwis i obsługę techniczną sieci, nie podlegają odliczeniu w zeznaniu rocznym.

Do rozliczenia ulgi na internet potrzebujemy faktur wystawionych na nasze nazwisko oraz potwierdzeń zapłaty (przelewy bankowe koniecznie muszą być realizowane z konta bankowego należącego do osoby rozliczającej ulgę internetową).

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ulga na działalność badawczo-rozwojową jest możliwa do odliczenia od podstawy opodatkowania i odnosi się do kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę na badania i rozwój. Dodatkowo przy odliczeniu ulgi na działalność badawczo-rozwojową obowiązują następujące limity:

 • 30% poniesionych kosztów w przypadku należności ze stosunku pracy.
 • 20%/10%* pozostałych kosztów (nabycia surowców i materiałów, ekspertyz i opinii, korzystania z aparatury naukowo – badawczej, odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych).

*20% odnosi się do mikroprzedsiębiorców , małych i średnich przedsiębiorców, a 10% do pozostałych podatników.

Ulga rehabilitacyjna

Ulgę rehabilitacyjną odlicza się od dochodu, a stosować ją mogą osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunowie, czyli osoby na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Przykładowe wydatki możliwe do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej to:

 • opłacanie przewodników – do 2 280 zł;
 • utrzymanie psa przewodnika – do 2 280 zł;
 • leki zlecone przez specjalistów – nadwyżka ponad 100 zł / m-c;
 • używanie samochodu osobowego;
 • opłacenie tłumacza migowego.

Odliczane w zeznaniu wydatki muszą wiązać się z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych lub być przeznaczone na cele rehabilitacyjne oraz nie mogą być refundowane ani zwracane w żadnej innej formie ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON, NFZ lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przysługuje niepełnosprawnemu lub jego opiekunowi tylko wówczas, gdy w danym roku podatkowym jego dochód jest niższy niż 12 357,60 zł.

Strata z lat ubiegłych do odliczenia w PIT

Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w poprzednich latach stratę podatkową, mają prawo do odliczenia jej od dochodu w deklaracji PIT. Strata podatkowa pojawia się, gdy koszty uzyskania przychodów przewyższają same przychody. W rozliczeniu za 2018 rok, możliwe do odliczenia jest maksymalnie 50% kwoty poniesionej straty w danym roku podatkowym. Stratę można odliczyć do 5 lat – później ulega ona przedawnieniu.

Co ważne, stratę można rozliczyć tylko z tego samego źródła (w razie uzyskiwania dochodów z innych źródeł, nie wolno ich pomniejszyć o kwotę straty poniesionej w działalności gospodarczej).

Ulga na dzieci

Ulga na dzieci nazywana również ulgą prorodzinną przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym mieszkającym z dzieckiem i rodzicom zastępczym. Ulgę na dzieci odliczamy od podatku.

Przed zastosowanie ulgi prorodzinnej należy wziąć pod uwagę ograniczenie wiekowe dziecka, a mianowicie:

 • do ukończenia przez nie 18-stego roku życia ulga przysługuje na każde dziecko,
 • do ukończenia 25-tego roku życia ulga przysługuje tylko wówczas, gdy dziecko kontynuuje naukę,
 • ulga możliwa jest do rozliczenia bez ograniczenia wiekowego dziecka, jeżeli dziecko pobiera zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Dochody uzyskiwane przez dziecko:

 • małoletnie – bez względu na wysokość nie wpływają na prawo do zastosowania ulgi na dziecko,
 • pełnoletnie – wyższe niż 3 089 zł pozbawiają rodziców prawa do ulgi (warunek dotyczy dochodów opodatkowanych skalą podatkową lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku, z wyjątkiem renty rodzinnej).

Rodzice wychowujący jedno dziecko mają prawo do zastosowania ulgi na dziecko, tylko wówczas gdy ich roczne dochody nie przekraczają:

 • 112 000 zł (suma dochodów małżonków) – dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca jest w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy;
 • 112 000 zł – w odniesieniu do osób samotnie wychowujących dzieci;
 • 56 000 zł – w razie gdy przedsiębiorca pozostaje w związku małżeńskim tylko przez część roku lub wcale.

W przypadku rodziców wychowujących więcej niż jedno dziecko w celu zastosowania ulgi prorodzinnej, nie trzeba brać pod uwagę dochodów rodziców.

Wysokość ulgi na dzieci zależy od liczby dzieci i wynosi odpowiednio:

 • 1112,04 zł – kwota ulgi z tytułu wychowywania jednego dziecka;
 • 1112,04 zł – kwota ulgi z tytułu wychowywania drugiego dziecka;
 • 2000,04 zł – kwota ulgi z tytułu wychowywania trzeciego dziecka;
 • 2700 zł – kwota ulgi z tytułu wychowywania czwartego i każdego kolejnego dziecka.

Kwota ulgi prorodzinnej przysługuje łącznie obojgu rodzicom, co oznacza że ulgę może zastosować jedno z nich lub mogą się nią podzielić w dowolny sposób.

W razie, gdy dochód podatnika jest niewystarczający do odliczenia ulgi, rodzic może uzyskać zwrot z tytułu ulgi na dziecko. Zwrot niewykorzystanej ulgi nie może jednak przekroczyć sumy zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegające odliczeniu.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko może być sposobem na niższy podatek, jednak stanie się tak tylko w następujących przypadkach:

 • jedno z małżonków nie uzyskało żadnych dochodów w danym roku podatkowym albo były one niższe od kwoty wolnej od podatku;
 • małżonkowie uzyskali dochody należące do różnych progów podatkowych;
 • małoletnie dziecko nie miało dochodów lub były one niższe od kwoty wolnej od podatku;
 • osoba samotnie wychowująca dziecko uzyskała dochody z drugiego progu podatkowego.

Aby skorzystać z jednej z powyższych preferencji podatkowych trzeba spełnić szereg warunków, a mianowicie:

 • wszystkie dochody były opodatkowane w Polsce;
 • żadne z małżonków (przy wspólnym rozliczeniu) ani dziecko (przy rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko) nie korzystało z opodatkowania w formie podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego ani karty podatkowej;
 • zeznanie PIT zostało złożone terminowo wraz ze stosownym wnioskiem wyrażonym w zeznaniu (w bloku „wybór sposobu opodatkowania” należy zaznaczyć opcję wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci).

Przy rozliczeniu wspólnie z małżonkiem podatnik musi pozostawać przez cały rok w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej.

Dodatkowe warunki, które musi spełnić podatnik aby rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko to:

 • bycie rodzicem lub opiekunem prawnym stanu wolnego, w separacji, a wyjątkowych sytuacjach w związku małżeńskim;
 • samotne wychowywanie dziecka;
 • wiek dziecka poniżej 18 roku życia, pomiędzy 18-25 lat (jeżeli dziecko uczy się i nie osiąga dochodów wyższych niż 3089 zł, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku i renty rodzinnej) lub bez ograniczenia wiekowego (jeżeli dziecko dostaje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną).

Które ulgi i preferencje może zastosować przedsiębiorca rozliczający się liniowo?

Trzeba mieć na uwadze, że osoby, które wybrały podatek liniowy jako formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej mogą zastosować tylko niektóre spośród wymienionych wyżej ulg podatkowych i preferencji, a mianowicie:

 • odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • wpłaty na IKZE,
 • uwzględnienie straty podatkowej,
 • ulgę na działalność badawczo – rozwojową,
 • ulgę abolicyjną.

W przypadku przedsiębiorców stosujących podatek liniowy niemożliwe jest zatem wspólne rozliczenie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.