Opodatkowanie na zasadach ogólnych - wybór formy opodatkowania

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Wybór formy opodatkowania

Do 20 stycznia 2018r. podatnicy mają możliwość zmiany formy opodatkowania, którą będą zobowiązani stosować przez 2018r. Jedną z tych form stanowią ogólne zasady opodatkowania.

Zasady ogólne

Wymieniona w tytule forma opodatkowania umożliwia opodatkowania osiągniętych przychodów z działalności z możliwością uwzględnienia:

 • poniesionych kosztów co obniża podatek dochodowy do zapłaty,
 • zapłaconych składek ZUS,
 • odliczenia strat z lat ubiegłych co obniża lub redukuje do zera podatek dochodowy do zapłaty,
 • ulg możliwych do odliczenia (ulga na dziecko, internet, rehabilitacyjna, inne),
 • przekazane w roku podatkowym darowizny,
 • kwoty wolnej od podatku,
 • wspólnego rozliczania się z małżonkiem,
 • sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci.

Dla kogo skala podatkowa

Zasady ogólne można wybrać do 20 stycznia 2018r. albo w trakcie roku przed osiągnięciem pierwszego przychodu (w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą) za pomocą:

 • formularza CEIDG-1 wypełnionego w formie papierowej albo przez internet,
 • w formie oświadczenia.

Dla opodatkowania skalą podatkową niezbędne jest stosowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), którą to można wybrać zgodnie z powyższymi metodami. W przypadku prowadzenia PKPiR przez biuro, ten fakt musi być zgłoszony w ciągu 7 dni.

Warto podkreślić, że do prowadzenia PKPiR są zobligowani podatnicy, którzy utracili prawo do zryczałtowanych form opodatkowania tj. karta podatkowa, ryczałt.

Do stosowania skali podatkowej będzie zobowiązany także podmiot, który utracił prawo do stosowania podatku liniowego (w wyjątkowych przypadkach będzie mógł wybrać ryczałt ewidencjonowany).

Jeżeli podatnik prowadził w poprzednim roku PKPiR oraz stosował zasady ogólne i nie zamierza tego zmieniać, wówczas nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu.

Opłacalność zasad ogólnych

Zasady ogólne są opłacalne dla podatników którzy:

 • osiągają roczny dochód nie wyższy niż około 100.000zł,
 • posiadają straty z lat ubiegłych do odliczenia,
 • korzystają z ulg,
 • ponoszą koszty uzyskania przychodów w wysokości co najmniej 40% – 50%,
 • rozliczają się wspólnie z małżonkiem, gdzie drugi z małżonków osiąga dużo niższe dochody,
 • inne możliwe sytuacje występujące w praktyce gospodarczej.

Podatnicy generujący małe koszty zapłacą podatek podczas gdy w przypadku ryczałtu ten podatek mógłby nie wystąpić.

Podatnicy osiągający dochód powyżej 85.528zł zapłacą od nadwyżki 32% podatek dochodowy.

Terminy obowiązujące przy stosowaniu zasad ogólnych

Podatnik stosujący zasady ogólne może wybrać okres rozliczeniowy czyli okres za który będzie odprowadzał zaliczkę na podatek dochodowy:

 • okres miesięczny – gdzie płatność zaliczki należy dokonać do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym,
 • okres kwartalny – gdzie płatność zaliczki należy dokonać do 20 dnia miesiąca następnego po kwartale rozliczeniowym.

Z kwartalnej możliwości rozliczania podatku dochodowego mogą skorzystać tylko podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy, czyli ci, którzy nie przekroczyli w 2017r. wraz z podatkiem VAT kwoty 5.176.000,00zł.

Kwartalną metodę rozliczania podatku dochodowego należy wybrać wraz z formą opodatkowania.

Do końca kwietnia roku następnego po roku rozliczeniowym należy złożyć zeznanie PIT-36, w którym to podatnik dokonuje rocznego rozliczenia przychodów i kosztów z prowadzonej działalności gospodarczej a dodatkowo uwzględnia:

 • zapłacone w trakcie roku składki ZUS,
 • uiszczone w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy,
 • osiągnięte przychody z innych umów, np. o pracę, zlecenie, dzieło, kontrakt menedżerski, inne,
 • ulgi możliwe do odliczenia,
 • straty z lat ubiegłych, które można odliczyć maksymalnie w ciągu 5 lat (jednorazowo za jeden rok podatkowy maksymalnie można odliczyć 50% strat z lat ubiegłych),
 • dochody małżonka w przypadku wspólnego rozliczenia,
 • sytuację osoby wychowującej samotnie dziecko (opodatkowanie połowy osiągniętego dochodu),
 • przekazane w ciągu roku rozliczanego darowizny.

Uproszczone zaliczki w skali podatkowej

Podatnicy decydujący się na skorzystanie z opłacania miesięcznej, uproszczonej zaliczki na podatek dochodowy dokonują jej wpłaty w wielkości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego:

 • z roku ubiegłego w stosunku do aktualnego roku rozliczeniowego,

bądź

 • z roku poprzedzającego dany rok podatkowy o 2 lata jeżeli w roku poprzedzającym nie wystąpił podatek należny.

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy mogą wybrać podatnicy, którzy prowadzili w 3 poprzednich latach działalność gospodarczą opodatkowaną:

 • według skali podatkowej,
 • podatkiem liniowym.

Podatnik, który chce skorzystać z tej formy jest zobowiązany złożyć oświadczenie o wyborze tej metody opłacania zaliczki najpóźniej do 20 lutego roku, w którym będzie korzystał z wpłat uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. Metodę tą należy stosować przez cały rok.

Podatnik, który rozpoczyna działalność pierwszy raz w danym roku podatkowym nie może wybrać powyżej metody opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Rozliczenie dochodu w skali podatkowej

Opodatkowania dochodu przy pomocy zasad ogólnych cechuje się następującym schematem:

 • PRZYCHÓD – KOSZTY = DOCHÓD
 • DOCHÓD – 50% STRATY Z LAT UBIEGŁYCH – SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE = PODSTAWA OPODATKOWANIA,
 • PODSTAWA OPODATKOWANIA X PODATEK (18% lub 32%) – KWOTA WOLNA – ZAPŁACONA SKŁADKA ZDROWOTNA (7,75%) = ZALICZKA NA PODATEK DO ZAPŁATY.

Stawki podatkowe i kwota wolna

Jeżeli ww. podstawa opodatkowania:

 • Jest mniejsza lub równa 85.528zł wówczas podatek wynosi 18%,
 • Jest większa niż 85.528zł wówczas podatek wynosi 14.839 zł a pozostała część podstawy opodatkowania powyżej 85.528 jest objęta stawką 32%.

Od 2017r. wprowadzono nowe wysokości kwoty wolnej od podatku, która jest zależna od osiągniętego dochodu:

 1. Podstawa opodatkowania równa lub mniejsza niż 6 600 zł = kwota wolna 1.188zł.
 2. Podstawa opodatkowania od 6.601zł do 11.000zł = kwotę wolną należy obliczyć według wzoru à
  188zł – 631,98zł x (podstawa opodatkowania -6.600zł) / 4.400zł
 3. Podstawa opodatkowania powyżej 11.000zl do kwoty 85 528 zł = kwota wolna 556,02zł,
 4. Podstawa opodatkowania powyżej 85.528zl do kwoty 127 000 zł = kwotę wolną należy obliczyć według wzoru à 556,02zł x (podstaw opodatkowania – 85.528zł) / 41.472zł.

Warto podkreślić, że gdy podatnik osiągnie roczny dochód w wysokości powyżej 127.000zł, wówczas kwota wolna od podatku nie będzie przysługiwała.

Obowiązki i dokumentacja podatnika przy zastosowaniu skali podatkowej

Podatnik stosujący zasady ogólne jest zobligowany do prowadzenia następującej dokumentacji:

 • podatkowej książki przychodów i rozchodów (link wzór),
 • tabeli amortyzacyjnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • tabeli wyposażenia,
 • rejestrów VAT zakupu oraz sprzedaży w przypadku podatników VAT,
 • imiennych kart przychodów dla pracowników firmy,
 • spisu z natury na koniec roku podatkowego albo na dzień rozpoczęcia działalności czy jej likwidacji.

Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.