Import usług - obowiązki przedsiębiorcy zwolnionego z VAT

Obowiązki przedsiębiorcy zwolnionego z VAT przy imporcie usług

Przedsiębiorcy, których charakter transakcji oraz otoczenia pozwala na bycie podmiotem zwolnionym z VAT, chętnie korzystają z takiej możliwości unikając w ten sposób wielu dodatkowych obowiązków związanych z rozliczeniem tegoż podatku.

Jednak rozwijając swoją działalność napotykają na konieczność korzystania z usług sprzedawców zagranicznych (np. usługi reklamowe, ogłoszenia, prowizje), wówczas okazuje się, że pomimo zwolnienia z VAT przedsiębiorca ten ma obowiązek dokonana wielu czynności dla prawidłowego rozliczenia zakupu usługi (względem podatku VAT) od kontrahenta zagranicznego.

Co to jest import usług

Zakup usług od kontrahenta z poza Polski jest definiowany w ustawie o VAT jako import usług przy czym zobowiązanym do rozliczenia i zapłaty podatku VAT jest usługobiorca będący podatnikiem w Polsce.

Warunki konieczne dla wystąpienia importu usług

Import usług w Polsce będzie miał miejsce, wówczas gdy:

 • polska firma dokonująca zakupu usługi jest podatnikiem czyli prowadzi działalność gospodarczą w Polsce również jeśli działalność podlega zwolnieniu z VAT i posiada:
 1. siedzibę firmy lub
 2. stałe miejsce prowadzenia działalności lub
 3. stałe miejsce zamieszkania w Polsce
 • dostawca usług z zagranicy prowadzi działalność gospodarczą (dotyczy także działalności zwolnionej z VAT) i posiada siedzibę firmy lub stałe miejsce prowadzenia działalności lub zamieszkania poza Polską. Ponadto nie zapłacił samodzielnie podatku VAT od tej transakcji w polskim urzędzie skarbowym.

Co należy zrobić przed pierwszym zakupem usług od kontrahenta zagranicznego

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać, iż zakup usług z zagranicy należy rozpatrywać dwojako a mianowicie:

 • Zakup usług od kontrahenta z Unii Europejskiej
 • Zakup usług od kontrahenta z poza Unii Europejskiej.

W pierwszym przypadku każdy polski przedsiębiorca czynny lub zwolniony z VAT chcąc zakupić usługę od kontrahenta z UE musi zarejestrować się za pomocą formularza zgłoszeniowego VAT-R do dokonywania transakcji wewnątrz Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów, import usług z UE oraz świadczenie usług na rzecz kontrahentów z UE).

W drugiej sytuacji, gdy polski przedsiębiorca czynny lub zwolniony nabywa usługi od kontrahenta zagranicznego z poza UE, np. z Rosji nie ma obowiązku rejestracji wobec dokonywanych w przyszłości transakcji importu usług z poza UE.

Obowiązek opodatkowania VAT zakupu usługi przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT

Polskie firmy zwolnione z VAT i dokonujące zakupów usług niezależnie czy to od kontrahentów z UE czy z poza niej mają obowiązek opodatkowania danego nabycia odpowiednią stawką podatku VAT i zapłacić w Polsce kwotę obliczonego podatku.

Obowiązek rozliczenia podatku VAT należy do polskiego odbiorcy danej usługi. Import usługi należy rozliczyć i opodatkować albo w miesiącu zakończeniu usługi lub okresu rozliczeniowego usługi (jeżeli usługa jest świadczona np. miesięcznie) albo w miesiącu zapłaty zaliczki przez polską firmę w zależności od tego co wystąpiło pierwsze.

Jak ustalić wartość zakupionej usługi

Polski podatnik otrzymując fakturę od kontrahenta zagranicznego musi zidentyfikować na niej ostateczną wartość usługi oraz datę zakończenia usługi (data zakończenia usługi to data obowiązku podatkowego).

Następnie tę kwotę należy pomnożyć przez kurs waluty według tabeli A – NBP z dnia poprzedniego od daty zakończenia usługi. Do tej wartości należy doliczyć stawkę podatku VAT (na ogół 23%).

Podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek złożyć deklarację VAT-9M

Deklaracja VAT-9M i inne obowiązki
Podatnicy zwolnieni z VAT
zakup usług od kontrahenta z UE
Podatnicy zwolnieni z VAT
zakup usług od kontrahenta z poza UE
Mają obowiązek złożyć deklarację miesięczną VAT-9M do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu zakupu usługi Mają obowiązek złożyć deklarację miesięczną VAT-9M do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu zakupu usługi
Dodatkowo mają obowiązek złożyć miesięczną informację podsumowującą VAT-UE do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu zakupu usługi Brak tego obowiązku z uwagi na zakup usługi z poza UE
Obowiązek zapłaty doliczonego podatku VAT na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z terminem złożenia deklaracji VAT-9M czyli do 25. Obowiązek zapłaty doliczonego podatku VAT na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z terminem złożenia deklaracji VAT-9M czyli do 25.

Właściwy urząd skarbowy należy ustalić w poniższy sposób

 1. Jeżeli polska firma to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to organem podatkowym właściwym dla złożenia deklaracji i zapłaty podatku VAT będzie urząd skarbowy, gdzie w jego zakres terytorialny wchodzi adres zamieszkania przedsiębiorcy,
 2. Jeżeli polska firma to spółka cywilna, jawna, komandytowa, z o.o. lub inna to organem podatkowym właściwym dla złożenia deklaracji i zapłaty podatku VAT będzie urząd skarbowy, gdzie w jego zakres terytorialny wchodzi adres siedziby spółki.

Ujęcie importu usługi w deklaracji VAT-9M

Transakcję zakupu usługi od kontrahent zagranicznego polski podatnik zwolniony z VAT winien ująć w deklaracji VAT-9M w rozliczeniu za miesiąc, w którym ta usługa została wykonana lub minął okres rozliczeniowy (w przypadku usług świadczonych cyklicznie, np. co miesiąc).

Transakcję zakupu usługi od kontrahenta z UE należy wykazać w tabeli C deklaracji VAT-9M w komórce nr:

 • 12 określającej podstawę opodatkowania, którą jest przeliczona na polskie złote wartość z faktury zakupu usługi,
 • 13 określającej doliczony podatek VAT podlegający zapłacie (dotyczy dostawców usługi z UE, którzy są podatnikami podatku od wartości dodanej czyli są VAT-owcami w swoim kraju (Wyrok WSA w Gdańsku z 5 stycznia 2016 r., I SA/Gd 1161/15)

albo

 • 10 określającej podstawę opodatkowania, którą jest przeliczona na polskie złote wartość z faktury zakupu usługi,
 • 11 określającej doliczony podatek VAT podlegający zapłacie (dotyczy dostawców usługi z UE, którzy nie są podatnikami podatku od wartości dodanej czyli prowadzą działalność gospodarczą zwolnioną z VAT)

Jeżeli natomiast sprzedawcą usługi jest kontrahent z poza UE, to wówczas należy wykazać w tabeli C deklaracji VAT-9M w komórce nr:

 • 12 i 13 (dotyczy dostawców usługi z poza UE, którzy są podatnikami VAT w swoim kraju (przy czym należy zaznaczyć, iż w większości krajów z poza UE podatek VAT nie występuje w ogóle)

albo

 • 10 i 11 (dotyczy dostawców usługi z poza UE, którzy nie są podatnikami VAT w swoim kraju)

***

Wypróbuj 360 Księgowość za darmo! 

 • Prosty do opanowania i łatwy w obsłudze
 • Testuj w nieograniczonym czasie
 • 100 faktur sprzedaży i 100 rachunków za darmo
 • Gotowe na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 • Darmowe wsparcie techniczne i email

Testuj darmową wersję! 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.