Nowy plik JPK_VAT już od kwietnia 2020r.

Nowy plik JPK_VAT już od kwietnia 2020r.

W ostatnim czasie podpisano nowe rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Skutek powyższego to wprowadzenie od 1 kwietnia 2020r. w stosunku do dużych przedsiębiorstw (czynnych podatników VAT) obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT a od 1 lipca 2020r. obowiązek ten będzie dotyczyć wszystkich pozostałych czynnych podatników VAT. Co nowego przyniesie firmom obligatoryjność zastosowania nowego JPK_VAT?

Aktualnie stosowany plik JPK_VAT

Do końca marca 2020r. będzie obowiązywać dotychczasowa wersja pliku JPK_VAT obejmująca ewidencję zakupu oraz sprzedaży wszystkich transakcji handlowych, które wykonał podatnik i które podlegają przepisom ustawy o VAT.

Zatem aktualny plik JPK_VAT składany elektronicznie do urzędu skarbowego za dany miesiąc ma postać ewidencji VAT zakupu i sprzedaży, w której zawarte są wszystkie operacje nabycia i zbycia występujące w danym okresie rozliczeniowym z wyjątkiem tych, które nie podlegają ustawie o VAT.

Aktualnie składana deklaracja VAT

Na dzień dzisiejszy podatnicy, którzy wybrali (w zgłoszeniu rejestracyjnym lub aktualizacyjnym VAT-R) miesięczny okres rozliczeniowy dla podatku VAT składają w terminie do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym comiesięczną deklarację VAT-7.

Z kolei podatnicy, którzy wybrali (w zgłoszeniu rejestracyjnym lub aktualizacyjnym VAT-R) kwartalny okres rozliczeniowy dla podatku VAT składają w terminie do 25 dnia miesiąca następnego po kwartale rozliczeniowym comiesięczną deklarację VAT-7K.

Należy oczywiście podkreślić, że w przypadku pliku JPK_VAT jedyny okres rozliczeniowy, który może być stosowany przez wszystkich czynnych podatników VAT to miesięczny okres zatem dotyczy on również kwartalnych podatników VAT.

Nowy pomysł połączenia JPK_VAT i deklaracji VAT

Ministerstwo Finansów dla celów dostarczenia większej ilości danych do celów kontrolnych
i zautomatyzowania niektórych procesów pomiędzy JPK_VAT i deklaracją VAT postanowiło stworzyć nowy plik JPK_VAT, który będzie zawierał:

 • dotychczasową zawartość pliku JPK_VAT,
 • dotychczasową zawartość deklaracji VAT,
 • dodatkowe informacje, które do tej pory nie były zawarte w ewidencji i deklaracji VAT.

Zatem nowy plik JPK_VAT będzie składał się z dwóch części a mianowicie:

 • ewidencyjnej,
 • deklaracyjnej

Od kiedy będzie obowiązywać nowy plik JPK_VAT?

Nowa wersja pliku JPK_VAT będzie obowiązywać wszystkich czynnych podatników VAT natomiast pierwszy raz za kwiecień 2020r. złożą ją duzi przedsiębiorcy, czyli tacy którzy nie są mikro, małym i średnim przedsiębiorcą a ponadto w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniali średniorocznie minimum 250 pracowników oraz
 • osiągali roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych powyżej 50 milionów euro lub suma ich aktywów wynikających ze sporządzonego na koniec jednego z tych lat bilansu przekroczyła 43 milionów euro.

Pozostali podatnicy a więc średni, mali i mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek pierwszy raz złożyć nowy plik JPK_VAT w rozliczeniu za lipiec 2020r.

Jakie deklaracje VAT zastąpi nowy JPK_VAT?

Nowa wersja pliku JPK_VAT zastąpi oczywiście dotychczasowy plik JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7 i VAT-7K a także wnioski do deklaracji VAT takie jak:

 • VAT-ZZ – zwrot VAT przy sprzedaży poza terytorium Polski i braku sprzedaży opodatkowanej na terytorium RP,
 • VAT-ZT – przyspieszenie zwrotu podatku VAT,
 • VAT-ZD – skorygowanie podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego.

Niestety jak się okazuje w ostatecznej, nowej wersji JPK_VAT zabraknie danych zawartych w deklaracjach:

 • VAT-UE,
 • VAT-8,
 • VAT-9M,
 • VAT-10,
 • VAT-11,
 • VAT-12,
 • VAT-13.

Zatem tak jak dotychczas czynni podatnicy VAT po 1 kwietnia 2020r. oraz po 1 lipca 2020r. będą oprócz nowego pliku JPK_VAT składać także jedne z powyższych deklaracji VAT jeżeli oczywiście będą ich dotyczyć.

Uwaga na dobrowolność składania nowego JPK_VAT

Jeżeli mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie chciał już od kwietnia 2020r. składać nową wersję pliku JPK_VAT to ma taką możliwość. Musi jednak mieć świadomość, że gdy pierwszy raz złoży już od kwietnia nowy plik JPK_VAT to nie będzie możliwości powrotu do aktualnie obowiązującego pliku JPK_VAT i deklaracji VAT. Tak więc przedsiębiorca ten będzie już zobligowany do ciągłego stosowania nowego pliku JPK_VAT.

Z kolei od lipca 2020r. obligatoryjność składnia nowego pliku JPK_VAT obejmie już wszystkich czynnych podatników VAT.

Dwa typy nowego JPK_VAT

Czynni podatnicy VAT w zależności od stosowanego okresu rozliczeniowego dla potrzeb podatku VAT będą składać nowy plik:

 • JPK_V7M, jeżeli rozliczają podatek VAT w okresach miesięcznych albo
 • JPK_V7K – jeżeli rozliczają podatek VAT w okresach kwartalnych.

Termin składania nowego pliku JPK_VAT

Termin składania nowego pliku JPK_VAT będzie taki sam jak aktualnie obowiązujący czyli do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym.

Standard podpisu elektronicznej wysyłki JPK_VAT będzie obowiązywał także taki jak dotychczas a więc profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo danymi autoryzacyjnymi.

Co z rozliczeniami kwartalnymi w VAT?

Czynni podatnicy VAT, którzy stosują kwartalne rozliczenie VAT nadal będą mogli z niego korzystać a jeśli chodzi o obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT (JPK_V7K ) to czynny, kwartalny podatnik VAT za okres od kwietnia do czerwca 2020r. przekaże w następujący sposób:

 • JPK_VAT za kwiecień 2020r. do 25 maja 2020r. uzupełniając tylko część ewidencyjną,
 • JPK_VAT za maj 2020r. do 25 czerwca 2020r. uzupełniając tylko część ewidencyjną,
 • JPK_VAT za czerwiec 2020r. do 25 lipca 2020r. uzupełniając część ewidencyjną
  i deklaracyjną.

Nowy plik JPK_VAT pobierze dodatkowe dane

Jak się okazuje, w nowym rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług można znaleźć zapisy, iż nowy plik JPK_VAT będzie zawierał także wiele innych danych dotychczas nie identyfikowanych i nie pobieranych przez JPK_VAT.

Do tych danych w myśl § 10 ust. 3 ww. rozporządzenia można zaliczyć oznaczenia dotyczące:

 • dostawy:
 • napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – oznaczenie „01”,
 • towarów objętych podatkiem akcyzowym – oznaczenie „02”,
 • oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją – oznaczenie „03”,
 • wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – oznaczenie „04”,
 • odpadów określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „05”,
 • urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „06”,
 • pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 – oznaczenie „07”,
 • metali szlachetnych oraz nieszlachetnych określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „08”,
 • leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia – oznaczenie „09”,
 • budynków, budowli i gruntów – oznaczenie „10”,
 • świadczenia usług:
 • w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – oznaczenie „11”,
 • o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych – oznaczenie „12”,
 • transportowych i gospodarki magazynowej – oznaczenie „13”.

Oprócz tego § 10 ust. 4 ww. rozporządzenia wymieniono kolejne dodatkowe dane jakie znajdą się w nowym pliku JPK_VAT czyli oznaczenia dotyczące:

 • dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – oznaczenie „SW”,
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy – oznaczenie „EE”,
 • istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy – oznaczenie „TP”,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy – oznaczenie „TT_WNT”,
 • dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy – oznaczenie „TT_D”,
 • świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży – oznaczenie „MR_T”,
 • dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży – oznaczenie „MR_UZ”,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) – oznaczenie „I_42”,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) – oznaczenie „I_63”,
 • transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego – oznaczenie „B_SPV”,
 • dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon – oznaczenie „B_SPV_DOSTAWA”,
 • świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia – oznaczenie „B_ MPV_PROWIZJA”,
 • transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP”.

 

Aktualizacja z dnia 05.05.2020: W związku z pandemią COVID-19 termin wprowadzenia nowego pliku JPK VAT został przesunięty na 01 lipca 2020.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.