Nowy Ład – co się zmieni od 1 lipca 2022 roku? Zobacz więcej
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Nowy Ład – co się zmieni od 1 lipca 2022 roku?

Nowy Ład to reforma podatkowa wprowadzona od 1 stycznia 2022 roku. Pomimo, że od przyjęcia Nowego Ładu upłynęło zaledwie kilka miesięcy, ustawodawcy przyjęli już szereg poprawek.

Kolejne zmiany polskiego systemu podatkowego zostaną wprowadzone 1 lipca 2022 roku. 12 maja 2022 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Rząd zapowiada, że projekt zmian dotyczy 25 mln podatników, z czego na zmianach zyska 13 mln podatników, a dla reszty podatników reforma będzie neutralna. Łączne oszczędności Polaków mają wynieść 15 mld zł. Według szacunków rządu zmiana sposobu rozliczenia składki zdrowotnej skutkować będzie niższymi podatkami dla 1,4 mln przedsiębiorców.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zakłada, że od 1 lipca 2022 roku zostanie obniżona stawka podatku dochodowego z 17 % na 12 %, przy czym kwota wolna pozostanie na poziomie 30 000 zł, a próg podatkowy na poziomie 120 000 zł.

Jednocześnie wprowadzone zostanie odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, jednak tylko dla niektórych przedsiębiorców.

Niższa stawka podatku dochodowego od 1 lipca 2022 roku!

Od 1 lipca 2022 roku stawka podatku dochodowego w progu podatkowym do 120 000 zł zostanie obniżona z 17% do 12%. Obniżka stawki podatku dotyczy wszystkich podatników stosujących jako formę opodatkowania skalę podatkową, a więc zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, osoby pobierające emeryturę, przedsiębiorców, którzy jako formę opodatkowania stosują skalę podatkową, a także wszystkich innych opodatkowujących swoje dochody według skali podatkowej.

Dla osób rozliczających się według skali podatkowej, w pierwszym przedziale podatkowym podatek ma wynieść 12%, co oznacza obniżkę stawki podatku o 5 pkt proc.

Podatnik rozliczający się według skali nie musi spełnić żadnych dodatkowych warunków aby skorzystać z obniżki podatku. Kwota wolna od podatku pozostaje na poziomie 30 000 zł, a drugi próg podatkowy na poziomie 120 000 zł.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ustawodawcy zdecydowali się na likwidację problematycznej i budzącej wiele kontrowersji ulgi dla klasy średniej. Pomimo likwidacji ulgi dla klasy średniej wprowadzone zmiany podatkowe mają być korzystne lub neutralne dla podatników.

Jeżeli bowiem dla danego podatnika rozliczenie z ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzyma on z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej.

Składka zdrowotna – jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Rząd zdecydował się także na zmianę sposobu rozliczenia składki zdrowotnej. Przypomnijmy, że przed wejściem w życie Nowego Ładu wszyscy przedsiębiorcy płacili składkę zdrowotną ustalaną ryczałtowo.

Podstawą wymiaru składki zdrowotnej było 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku. Przedsiębiorcy płacili składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru, z czego 7,75% zapłaconej składki zdrowotnej mogli odliczyć od podatku.

Od 1 stycznia 2022 roku zasady ustalenia wysokości i rozliczenia składki zdrowotnej zmieniły się diametralnie na niekorzyść przedsiębiorców.

Podstawą wymiaru składki zdrowotnej dla podatników stosujących jako formę opodatkowania skalę podatkową lub zasady ogólne stał się dochód osiągany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a sama składka od tej pory nie mogła zostać odliczona ani od podatku ani od dochodu.

W odniesieniu do składki zdrowotnej przy skali podatkowej obowiązuje 9% stawka, natomiast przy zasadach ogólnych stawka wynosi 4,9%. Im wyższy dochód osiąga przedsiębiorca, tym wyższa składka zdrowotna do zapłaty.

 

Przedsiębiorcy, którzy wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  od 1 stycznia 2022 roku opłacają 9% składkę zdrowotną, jednak liczoną od innej podstawy wymiaru niż dotychczas. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla ryczałtowców stanowi:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia, gdy przychody są poniżej 60 000 zł;
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku gdy przychody zawierają się w przedziale 60 000 – 300 000 zł;
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia w odniesieniu do przychodów powyżej 300 000 zł.

Dodatkowo ryczałtowy od 2022 roku także zostali pozbawieni do odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Od 1 lipca 2022 roku czekają nas kolejne zmiany w sposobie rozliczenia składki zdrowotnej, tym razem korzystne, jednak nowe regulacje prawne nie będą miały zastosowania w przypadku przedsiębiorców stosujących jako formę opodatkowania skalę podatkową.

Nie wszyscy przedsiębiorcy skorzystają zatem z możliwości częściowego odliczenia składki zdrowotnej.

Osoby prowadzące działalności gospodarcze, stosujące jako formę opodatkowania podatek liniowy, ryczał od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową, od 1 lipca 2022 roku będą mogły pomniejszyć podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne, jednak tylko do określonego limitu.

W przypadku liniowców limit wyniesie 8 700 zł, zapłacone składki zdrowotne do tego limitu będzie można odliczyć od dochodu.

Ryczałtowcom przysługiwać będzie możliwość odliczenia od przychodu 50 % zapłaconych składek zdrowotnych, natomiast podatnicy stosujący kartę podatkową będą mogli odliczyć od podatku 19 % zapłaconej składki zdrowotnej.

 

Zmiana formy opodatkowania w 2022 roku

W wyniku wprowadzonych zmian ustawodawcy dali przedsiębiorcom możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania, zarówno w zeznaniu rocznym, jak i od połowy 2022 roku.

Nowa ustawa zakłada możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 rok pomimo, że upłynął już ustawowy termin na zmianę formy opodatkowania dla przedsiębiorców.

Przypomnijmy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, zmiana formy opodatkowania jest możliwa do 20-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyska pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

W przypadku podatników stosujących kartę podatkową, zmiana formy opodatkowania jest natomiast możliwa do 20-stego stycznia.

 

Wprowadzony od 1 stycznia 2022 roku Nowy Ład spowodował, że wielu przedsiębiorców zdecydowało się na zmianę dotychczasowej formy opodatkowania począwszy od 2022 roku.

W wyniku kolejnych zmian podatkowych wprowadzonych w trakcie roku, mających obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, dla części przedsiębiorców zmieniona forma opodatkowania mogłaby okazać się niekorzystna.

W związku z tym ustawodawcy zdecydowali się umożliwić jeszcze przedsiębiorcom zmianę formy opodatkowania za 2022 rok.

Ustawa przewiduje możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Kilka źródeł dochodu i zmiany dla rodzin

Niedopracowany Nowy Ład przysporzył wiele problemów podatnikom, księgowym i kadrowym. Nowe regulacje mają rozwiązać problem podatników posiadających jednocześnie kilka różnych źródeł dochodu.

Wskazani podatnicy od 1 stycznia 2023 roku będą mogli upoważnić maksymalnie trzech płatników do zmniejszania zaliczek na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek, czyli 3 600 zł.

W odniesieniu do jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch umowach po 150 zł, a przy trzech po 100 zł.

Nowe regulacje prawne wprowadzają także zmiany dla samotnych rodziców. Samotni rodzice będą mogli skorzystać z 1,5 kwoty wolnej, a więc 45 000 zł. Samotnym rodzicom wychowującym dziecko z niepełnosprawnościami przysługiwać będzie podwójna kwota wolna od podatku, czyli 60 000 zł.

Zlikwidowana zostanie natomiast wprowadzona od 1 stycznia 2022 roku w ramach Nowego Ładu ulga dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł.

Dodatkowo ustawodawcy zdecydowali się na zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców z 3089 zł do 12-krotności renty socjalnej, czyli 16 061,28 zł w 2022 roku.

Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców, co oznacza że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł.

 

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.