Nowości w opodatkowaniu PIT w 2019r. - Część 1

Nowości w opodatkowaniu PIT w 2019r. – Część 1

Nowy rok 2019 obfituje w szereg zmian m.in. w ustawie o podatku dochodowym o osób fizycznych. Aktualizacja uregulowań prawnych ze strony ustawodawcy w tym roku jest na tyle obszerna, iż przedsiębiorcy gubią się w gąszczu nowych przepisów. Dobrze jest, więc przeanalizować zmiany dla łatwiejszego ich przyswojenia w prowadzonej działalności gospodarczej.

Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Okazuje się, że ustawodawca wprowadził zupełnie nowy rodzaj podatku (rocznego), który nazywa się podatkiem od osiągniętego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Dochód ten ma wynikać z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej i wynosić 5% podstawy opodatkowania. Poprzez kwalifikowane prawa własności intelektualnej ustawodawca rozumie:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
 • autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie odrębnych ustaw, a podatnik wytworzył, rozwinął bądź ulepszył przedmiot ochrony w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Podstawa opodatkowania nowym podatkiem będzie stanowiła roczną sumę kwalifikowanych dochodów, (czyli dochodów z ww. praw własności intelektualnej) osiągniętych w roku podatkowym. Dochód lub strata z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej będzie ustalona, jako nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskania, wynikająca z tego samego źródła w danym roku podatkowym. Dochód ten może wynikać m.in. z:

 • opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Opodatkowanie budynków oddanych do używania na podstawie najmu

Kolejną nowością, choć dla niektórych podatników już znaną jest objęcie kolejnych typów nieruchomości stanowiących w firmie środki trwałe obowiązkiem opodatkowania.

Nowy, tzw. podatek od przychodów z budynków będzie pobierany od podatnika z tytułu dysponowania środkiem trwałym w postaci budynku, który

 • stanowi własność albo współwłasność podatnika,
 • jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą,
 • został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • jest położony na terytorium Polski.

Przychód z budynków będzie stanowić wartość początkową (podlegająca opodatkowaniu a więc odpisy amortyzacyjne od tej wartości muszą stanowić koszt podatkowy) ustaloną na pierwszy dzień każdego miesiąca:

 • wynikającą z prowadzonej ewidencji albo
 • ustaloną na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji, jeżeli został on wprowadzony w trakcie miesiąca

Podatek ten będzie daniną miesięczną o wysokości 0,035% podstawy opodatkowania. Ostatecznym terminem rozliczenia tego podatku będzie podobnie jak podatek dochodowy – 20 dzień miesiąca następnego po miesiącu uzyskania dochodu. Natomiast podstawa opodatkowania będzie stanowić sumę przychodów z poszczególnych budynków pomniejszoną o kwotę 10 000 000 zł.

Podkreślenia wymaga fakt, że budynki mieszkalne będą zwolnione z podatku, jeżeli są przedmiotem realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego.

Natomiast podatek od przychodów z budynków nie wystąpi, jeżeli na pierwszy dzień miesiąca łączny udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 5% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.

Kolejny nowy podatek, czyli danina solidarnościowa

Do końca 2018r. nie było żadnych uregulowań odnośnie „podatku solidarnościowego”. Od 2019r. osoby fizyczne, u których suma dochodów podlegających opodatkowaniu jest większa niż 1.000.000 zł będą zobowiązane od nadwyżki ponad tę kwotę dochodów odprowadzić daninę solidarnościową. Podatek ten będzie stanowił 4% podstawy obliczenia tej daniny.

Suma dochodów brana pod uwagę w aspekcie obliczenia daniny solidarnościowej powinna być jeszcze pomniejszona o zapłacone składki ZUS ubezpieczenia społecznego czy kwoty otrzymanych dywidend od spółki kontrolowanej lub dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej.

Rozliczenie roczne daniny solidarnościowej będzie wymagało złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego jak i zapłaty tej daniny także w tym terminie.

Exit Tax, czyli podatek od niezrealizowanych zysków

Od 2019r. obowiązuje tzw. podatek od niezrealizowanych zysków, którym będą opodatkowane czynności:

 • przeniesienia składnika majątku poza Polskę, przez co polski fiskus w całości albo w części straci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, (w tym przypadku przenoszony składnik majątku cały czas pozostaje własnością tego samego podatnika),
 • zmiany rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce a w wyniku tej operacji polski fiskus w całości albo w części straci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tegoż składnika majątku stanowiącego własność danego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

Jako czynność przeniesienia składnika majątku z punktu pierwszego ustawodawca wyszczególnił następujące okoliczności:

 • podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi w Polsce przenoszą do swojej zagranicznej firmy składnik majątku dotychczas związany z działalnością gospodarczą prowadzoną w Polsce,
 • podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce przenoszą do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Polska państwa (w którym prowadzą działalność gospodarczą) składnik majątku dotychczas związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ich zagraniczną firmę w Polsce,
 • podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, przenoszą do innego państwa całość albo część działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas w Polsce, (jako zagraniczna firma).

Analizując okoliczności przeniesienia składnika majątku należy wziąć pod uwagę przede wszystkim tzw. dzień przeniesienia poza Polskę, którym będzie dzień poprzedzający moment, w którym składnik ten przestaje być przypisany do działalności prowadzonej w Polsce, w tym poprzez zagraniczną firmę.

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków wynosi:

 • 19% podstawy opodatkowania od ustalonej wartości podatkowej składnika majątku,
 • 3% podstawy opodatkowania, jeżeli podstawą nie jest wartość podatkowa.

Dochodem do opodatkowania z niezrealizowanych zysków będzie stanowić nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ustalona na dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatkowej nad jego wartością podatkową.

Wartość rynkową podatnik określi na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Z kolei wartością podatkową składnika majątku będzie wartość, niezaliczona uprzednio do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, jaka zostałaby przyjęta przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, gdyby składnik ten został przez niego sprzedany.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.