Nowa ulga IP BOX w działalności gospodarczej

Nowa ulga IP BOX w działalności gospodarczej

Jeszcze jakiś czas temu przedsiębiorcy mogli rozpocząć korzystanie z ulgi podatkowej polegającej na obniżonym opodatkowaniu dochodów z działalności badawczo-rozwojowej. Aktualnie prawodawca wprowadził nową preferencję podatkową w postaci obniżonego opodatkowania dla dochodów osiągniętych z praw własności intelektualnej. Z czym więc wiąże się nowa preferencja podatkowa i dla kogo jest przeznaczona?

Innovation Box – z czym się wiąże?

Nowa ulga podatkowa możliwa jest do wykorzystania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak spoglądając na ulgę w szerszym znaczeniu należy podkreślić, że najczęstszymi jej beneficjentami będą przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a jednocześnie:

 • wykorzystujący ochronę prawną prawa własności wytworzonego w ramach działalności B+R,
 • dokonujący zakupu praw własności intelektualnej od podmiotów powiązanych i niepowiązanych (organizacyjnie, prawnie, kapitałowo),
 • nabywający prawa własności od innych podmiotów.

Prawa własności intelektualnej, czyli co konkretnie?

Nowa preferencja podatkowa dotyczy opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Do wymienionych praw ustawodawca zalicza w szczególności:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo o ochronie odmian roślin,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Drugie kryterium wyodrębnienia kwalifikowanych praw własności intelektualnej to podleganie ochronie prawnej (zgodnie z polskim albo międzynarodowym prawem) tych praw, które zostały wytworzone, ulepszone lub rozwinięte ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Tak, więc nie wszystkie prawa własności czy to wytworzone czy nabyte będą przedmiotem omawianej ulgi podatkowej zwanej dalej IP BOX a tylko te, które spełniają powyżej wyszczególnione wymagania.

Kwalifikowane prawo własności intelektualnej
Rodzaj kwalifikowanego prawa Obligatoryjne podleganie ochronie
·       patent,

·       autorskie prawo do programu komputerowego,

·       dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin albo wyłączne prawo chroniące odmiany roślin,

·       prawo ochronne na wzór użytkowy,

·       prawo z rejestracji:

a)      wzoru przemysłowego,

b)     topografii układu scalonego,

c)     produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu.

Wymienione prawa własności podlegają ochronie prawnej na podstawie zawartych umów międzynarodowych, gdzie stroną jest RP albo UE a przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Obowiązek czy dobrowolność?

Skorzystanie z ulgi IP BOX nie jest obowiązkowe i wprost mówi o tym ustawodawca. W myśl art. 30cb ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej dalej ustawą o PDOF w przypadku, gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub specjalnej ewidencji (wymaganej przy prowadzeniu PKPiR) nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do ustalenia i zapłaty podatku zgodnie z przyjętą formą opodatkowania działalności gospodarczej (skala podatkowa lub podatek liniowy).

Podatek od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5%

Podatek dochodowy od prawidłowo ustalonego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi jedynie 5%. Jednakże, gdy podatnik zdecyduje się na skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania czeka go przebrnięcie przez procedurę ustalenia dochodu oraz poprowadzenie dodatkowej ewidencji (przy prowadzeniu PKPiR).

Podstawowy problem to ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Przedsiębiorca, który podejmie decyzję o skorzystaniu z preferencyjnego opodatkowania 5% podatku dochodowego od uzyskanych dochodów z kwalifikowanych praw własności ma obowiązek w pierwszej kolejności ustalić ten dochód (ewentualnie stratę podatkową, gdyż tę możliwość uwzględnił prawodawca).

Dochód (strata) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej będzie stanowić nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Zatem w zakresie osiągniętego dochodu z działalności gospodarczej podatnik będzie zobligowany zidentyfikować koszty i przychody przypadające na kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Zgodnie z art. 30ca ust. 7 ustawy o PDOF dochodem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej będzie dochód z:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Zaznaczyć należy, że gdy podatnik nie jest w stanie ustalić dochodu z podziałem na poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej, to zgodnie z art. 30ca ust. 9 ustawy o PDOF może go obliczyć dla:

 • tego samego rodzaju produktu lub usługi lub
 • tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Podstawa opodatkowania

To jednak nie wszystko. Po ustaleniu kosztów i przychodów zawierających się w powyższych kategoriach, podatnik dokonuje ostatecznego ustalenia podstawy opodatkowania stanowiącej iloczyn rocznego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej i ustawowego wskaźnika.

Podstawa opodatkowania preferencyjnym podatkiem 5%
ILOCZYN
Sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. Wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) * 1,3

a + b + c + d

Gdzie litery a,b,c,d oznaczają poniesione przez podatnika wydatki na:

a – działalność B+R związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b – nabycie wyników prac B+R związanych kwalifikowanym prawem własności innym niż „d” intelektualnej od podmiotu niepowiązanego,

c – nabycie wyników prac B+R związanych z kwalifikowanym prawem własności innym niż „d” intelektualnej od podmiotu powiązanego,

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ewidencja w IP BOX

Prawodawca w podstawowym zakresie określił zasady wyodrębniania w prowadzonej ewidencji właściwych kosztów i przychodów dla podatników stosujących ulgę IP BOX.

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mają obowiązek:

 • wyodrębnić w księgach każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,
 • prowadzić je w sposób umożliwiający identyfikację kosztów (nie tylko związanych z prawem ale zgodnie z rodzajami kosztów wymienionych wcześniej pod literkami a, b, c, d) oraz przychodów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,
 • dokonywać zapisów księgowych umożliwiających określenie dochodu z kwalifikowanych praw własności (wykorzystywane przynajmniej dwa kwalifikowane prawa własności) gdy podatnika nie zdoła spełnić warunków wymienionych w punkcie 2,
 • dokonywać zapisów księgowych umożliwiających określenie dochodu z kwalifikowanych praw własności w stosunku do produktu lub usługi, do których podatnik wykorzystuje jedno lub większą liczbę kwalifikowanych praw własności intelektualnej, gdy podatnika nie może wypełnić warunków wymienionych w punktach 2 oraz 3.

Natomiast podatnicy prowadzący PKPiR są zobligowani wykazywać powyższe informacje w odrębnej ewidencji.

Zeznanie roczne

Podatnik, który korzysta w trakcie roku podatkowego z ulgi IP BOX będzie wykazywał koszty i przychody dla skorzystania z preferencyjnego opodatkowania jako rozliczenie dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-36L, w którym osiągnięto dany dochód.

Jeżeli podatnik poniósł jednak stratę podatkową z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, to na mocy art. 30ca ust. 10 ustawy o PDOF może ją odliczyć w okresie najbliższych 5 lat od dochodu z :

 • tego samego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • tego samego rodzaju produktu lub usługi,
 • tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Ponadto podatnicy powinni pamiętać, że rozliczenie kosztów i przychodów w ciągu roku będzie odbywać się według wybranych form opodatkowania. Podatnik będzie natomiast wyodrębniał koszty i przychody według podziału wcześniej wymienionego dla celu rocznego ustalenia dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Z kolei samo rozliczenie ulgi według stawki podatkowej 5% od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej nastąpi w zeznaniach rocznych PIT-36 albo PIT-36L.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.