Nowa ordynacja podatkowa, czyli jakie zmiany czekają małe firmy w 2019r.

Nowa ordynacja podatkowa, czyli jakie zmiany czekają małe firmy w 2019r.

Projekt nowej ordynacji zakłada wiele zmian dla małych, średnich czy dużych firm. Niektóre przywileje podatników zostaną rozszerzone. W innych przypadkach podatnik będzie miał szerszy wachlarz możliwości, ale więcej obowiązków. W jeszcze innych sytuacjach wiele postępowań ze strony organów podatkowych zostanie uproszczonych. Omawiane zmiany znajdą swoje zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2019r.

Interpretacje ogólne i indywidualne

Podobnie jak do tej pory podatnik będzie mógł korzystać z interpretacji indywidualnej czy ogólnej w celu zachowania bezpieczeństwa podatkowego w konkretnej sytuacji. Poszerzono jednak kilka aspektów z tym związanych. Jeżeli podatnik zastosuje się do interpretacji indywidualnej (o wydanie, której sam wnosił) jeszcze przed jej zmianą lub wygaśnięciem, wówczas nie może jemu ta interpretacja zaszkodzić. Taki sam skutek wywoła zastosowanie się podatnika do wydanej dla niego interpretacji indywidualnej przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego tę interpretację.

Ponadto, jeżeli organ podatkowy nie uwzględnił w rozstrzygnięciu podatkowym wydanej interpretacji indywidualnej czy ogólnej, wówczas także podatnik nie może doznać z tego tytułu żadnej szkody.

W wypadku zastosowania się podatnika do interpretacji indywidualnej otrzyma on ochronę w zakresie:

 • braku ustalania dodatkowego zobowiązania w VAT,
 • nie naliczania odsetek za zwłokę,
 • nie rozpoczynania postępowań o popełnienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego,
 • rozpoczęte postępowania będą umarzane z urzędu.

Kolejnym aspektem ochrony podatnika będzie jego zwolnienie z konieczności zapłaty podatku w związku z wystąpieniem zdarzenia, którego rozwiązania wchodzi w zakres wydanej interpretacji. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku zastosowania się podatnika do interpretacji przed jej zmianą, wygaśnięciem czy nie uwzględnieniem przez organ podatkowy w prowadzonym postępowaniu. Podatnik skorzysta z tej ochrony, jeżeli po zastosowaniu się do wydanej interpretacji zobowiązanie podatkowe zostało nieprawidłowo wykonane (np. ustalone w złej wysokości, obliczony nieprawidłowy termin płatności, ustalony zły moment powstania obowiązku podatkowego i inne) albo zdarzenie, które opisał podatnik w swojej sytuacji nastąpiło po publikacji interpretacji ogólnej lub otrzymaniu przez podatnika interpretacji indywidualnej.

Preferencje w spłacie zobowiązań podatkowych

Podatnicy, którzy mają problemy z opłacaniem podatków będą dysponowali możliwością złożenia wniosku w przedmiocie ubiegania się o:

 • rozłożenie zobowiązania podatkowego na raty,
 • umorzenie kwoty podatków w części lub w całości,
 • umorzenie opłaty prolongacyjnej w części lub w całości,
 • odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych,
 • ograniczenie poboru zaliczek na podatki,
 • zwolnienie podatnika, który jest płatnikiem z obowiązku pobrania podatków.

Oprócz podatników także organ podatkowy będzie posiadał narzędzia umożliwiające dokonanie z urzędu umorzenia zobowiązań podatkowych. Znajdzie to zastosowanie, gdy:

 • suma zaległości podatkowej nie będzie większa aniżeli 50zł,
 • suma zaległości podatkowej nie została w całości uregulowana w efekcie postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego albo w sytuacji oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości (umarzana jest ta część, która pozostała do zapłaty),
 • suma zaległości podatkowej nie została w całości uregulowana ze względu na udział części zobowiązania podatkowego w wartości spadku (w związku z postępowaniem spadkowym),
 • zaistnieją okoliczności wskazujące, iż w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie odzyska się sumy większej aniżeli koszty egzekucyjne,
 • nastąpiła śmierć zobowiązanego podatnika a ponadto:
 1. nie posiadał on żadnego majątku albo
 2. jego ruchomości nie podlegają egzekucji albo
 3. wartość pozostałych rzeczy ruchomych jest mniejsza niż 5.000zł oraz

– nie istnieją spadkobiercy (inni niż Skarb Państwa lub JST) i nie można orzec o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe osoby zmarłej.

Urząd skarbowy skoryguje deklarację podatkową

W 2019r. w sytuacji zidentyfikowania przez urząd skarbowy błędu w deklaracji podatkowej będzie on miał możliwość (zależnie od wielkości i specyfiki błędów) dokonania korekty. Mowa tu o błędach typu oczywiste pomyłki czy o charakterze rachunkowym, ale także w przypadku wypełnienia przez podatnika deklaracji niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W zależności od błędów urząd skarbowy:

 • dokona korekty deklaracji, jeżeli w wyniku skorygowania deklaracji nastąpi zmiana wysokości podatku do zapłaty, do zwrotu, nadwyżki, nadpłaty, straty do kwoty 5.000zł albo
 • poinformuje podatnika o konieczności skorygowania przez niego deklaracji podatkowej, czasem także o przedłożenie wyjaśnień z tytułu wątpliwych informacji wynikających ze złożonej przez niego deklaracji,
 • nie skoryguje deklaracji podatkowej, jeżeli efekt tej korekty wywołałby zmianę wysokości podatku do zapłaty, do zwrotu, nadwyżki, nadpłaty, straty do kwoty 50zł

Urząd skarbowy w przypadku skorygowania z urzędu korekty deklaracji podatkowej wykona czynności uwierzytelnienia w swoich rejestrach tej korekty deklaracji a następnie doręczy ją podatnikowi wraz z adnotacją o zmianie kwot podatku lub brakiem zmian. Podatnik natomiast będzie mógł wnieść sprzeciw w stosunku do wydanej z urzędu korekty.

Nowe możliwości przywrócenia niektórych terminów podatkowych

W projekcie nowej ordynacji podatkowej można znaleźć zapisy mówiące o tym, iż podatnik w sytuacji nie złożenia deklaracji podatkowej ma możliwość złożyć wniosek o przywrócenie terminu złożenia tej deklaracji w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny jej niezłożenia. Podatnik otrzyma przywrócenie terminu w sytuacji, gdy uchybienie w postaci braku złożonej deklaracji nie leżało po jego stronie.

Przywrócenie terminu podatnik nie otrzyma w przypadku terminu:

 • przedawnienia poboru podatku,
 • prawa do stwierdzenia nadpłaty,
 • zwrotu lub zapłaty podatku,
 • ustalonego w okresie prowadzonych postępowań podatkowych.

Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.