Mniej podatników skorzysta z ryczałtu ewidencjonowanego
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Coraz mniej podatników skorzysta od 1 lipca 2020r. z preferencji ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałt ewidencjonowany charakteryzuje uproszczona forma rozliczania podatku dochodowego w działalności gospodarczej (także w najmie prywatnym) polegająca na opodatkowaniu osiągniętych przychodów według stawek przyporządkowanych do określonych rodzajów działalności. Niektóre kategorie działalności tak jak np. handel towarami, roboty budowlane czy różnego rodzaju usługi opodatkowane są stosunkowo niskimi stawkami podatkowymi, odpowiednio 3%, 5,5% oraz 8% stąd dość duże zainteresowanie tą formą opodatkowania.

Ryczałt posiada także i podstawowy minus a mianowicie brak możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o poniesione koszty. Podatnik może jednak odliczyć zapłacone składki ZUS od przychodu oraz pomniejszoną, zapłaconą składkę zdrowotną od podatku.

Jednak z roku na rok liczba podatników, która spełnia warunki do opodatkowania swojej działalności ryczałtem maleje. Nasuwa się pytanie jak po zmianach przepisów w podatkach dochodowych od 1 lipca 2020 r. kształtują się kryteria wyboru ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania prowadzonej działalności?

Co podlega opodatkowaniu ryczałtem

Główne kategorie przychodów jakie podatnik może opodatkować ryczałtem to:

 • przychody osób fizycznych z działalności gospodarczej (prowadzonej również w formie spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych),
 • przychody przedsiębiorstw w spadku z działalności gospodarczej,
 • otrzymane środki pieniężne z tytułu najmu prywatnego,
 • wartość otrzymanych świadczeń w naturze oraz pozostałe nieodpłatne świadczenia,
 • przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych poza uzyskanymi z działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych akcyzą.

Podstawowe kryterium kwoty przychodów

Podatnik, który skłania się ku wyborowi ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów z działalności musi zbadać czy w roku przed rokiem, w którym ma zamiar stosować ryczałt osiągnął przychody z prowadzonej samodzielnie działalności nie większe niż suma 250.000 euro.

Jeżeli działalność prowadzona była w formie spółki, wówczas przychody osiągnięte przez wszystkich wspólników danej spółki muszą być równe lub niższe od kwoty 250.000 euro.

Opodatkowanie przychodów wszystkich wspólników z działalności prowadzonej w formie spółki (przy wyborze ryczałtu) dotyczy wybranej formy opodatkowania. Tak więc nie może każdy wspólnik spółki korzystać z różnej formy opodatkowania (w ramach spółki) co do przychodów z działalności uzyskanych w formie spółki.

FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LIMIT PRZYCHODÓW
Osoba fizyczna Maksymalnie 250.000 euro za ubiegły rok
Wspólnik spółki cywilnej Maksymalnie 250.000 euro za ubiegły rok za wszystkich wspólników spółki

Zupełnie innym przypadkiem zastosowania ryczałtu jako formy opodatkowania są podatnicy, którzy dopiero co otwierają działalność gospodarczą i nie wybierają karty podatkowej jako formy opodatkowania nowo powstałej działalności. Tutaj niezależnie od wysokości (potencjalnych) przychodów osiągniętych w roku otwarcia działalności, podatnik może zdecydować się na ryczałt.

Działalność jednoosobowa i w formie spółki

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który w poprzednim roku prowadził ją jako osoba fizyczna oraz w formie spółki osobowej, ma możliwość wyboru ryczałtu w kolejnym roku podatkowym jako formę opodatkowania swoich przychodów:

 • osobno z działalności wykonywanej osobiście i w formie spółki jeżeli w roku poprzednim osiągnął:
 • przychody działalności prowadzonej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro, lub
 • przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, gdzie suma tych przychodów uzyskanych przez wszystkich wspólników tej spółki nie przekroczyła kwoty 250.000 euro,
 • tylko z działalności wykonywanej jako osoba fizyczna, gdy przychody z tej działalności prowadzonej samodzielnie w wysokości nie przekraczają 250.000 euro albo tylko z działalności w formie spółki gdy suma przychodów osiągniętych przez wszystkich wspólników danej spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro.

Ryczałt nie dla podatników stosujących kartę podatkową i zwolnionych z podatku dochodowego

Ryczałt ewidencjonowany nie będą mogli wybrać podatnicy, którzy rozliczają podatek z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej (nie dotyczy to przypadku, gdy ryczałt obejmuje tylko przychody z najmu prywatnego).

Natomiast ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać podatnicy, którzy przez część lub cały poprzedni rok korzystali z formy opodatkowania kartą podatkową albo część roku z karty a część z zasad ogólnych a suma przychodów z ubiegłego roku nie była wyższa niż 250.000 euro.

Z ryczałtu ewidencjonowanego nie skorzystają też podatnicy korzystający z preferencji czasowego zwolnienia z podatku dochodowego.

Prowadzenie niektórych działalności wprost wyłącza możliwość wyboru ryczałtu

Ryczałt jako forma opodatkowania cechuje się tym, iż niektóre rodzaje działalności prowadzonej przez podatników są całkowicie wyłączone spoza zasięgu tej formy opodatkowania. Typy działalności gospodarczych wyłączonych z ryczałtu prezentuje poniższa tabela

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI SPECYFIKA
1.     działalność apteczna Przychody osiągane z tytułu prowadzenia aptek
2.     działalność pożyczkowa Przychody uzyskiwane z udzielania pożyczek pod zastaw, działalność prowadzona przez lombardy
3.     handel dewizami Przychody z kupna i sprzedaży wartości dewizowych
4.     wolne zawody Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w postaci wykonywania wolnych zawodów za wyjątkiem (lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jednakże za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób)
5.     handel częściami Przychody ze sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
6.     usługi wyłączone Przychody uzyskiwane z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 2 (poniżej) do znowelizowanej ustawy o ZPDOF wyłączają możliwość zastosowania ryczałtu

Produkcja wyrobów akcyzowym poza zasięgiem opodatkowania ryczałtem

Podatnicy, którzy produkują wyroby podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym poza wyjątkową sytuacją a mianowicie osiąganiem przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii nie mogą skorzystać z dobrodziejstw opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

Problem po zmianie działalności

Kolejnym istotnym ograniczeniem w możliwości wyboru ryczałtu dla firmy, która rozpoczyna prowadzenie nowej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym jest zmiana
z dotychczas (poprzedniej) prowadzonej działalności w formie:

 • osoby fizycznej na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną jako osoba fizyczna przez jednego lub obu małżonków odrębnie,
 • osoby fizycznej przez małżonka na działalność prowadzoną także jako osoba fizyczna przez drugiego małżonka

– jeżeli jeden z małżonków lub oboje opłacali jeszcze przed zmianą działalności podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy

Podatnik, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą lub jako wspólnik spółki osobowej, które jest opodatkowana ryczałtem i jednocześnie osiągnie z danej działalności przychody ze sprzedaży towarów lub usług na rzecz aktualnego lub byłego pracodawcy, wówczas od dnia osiągnięcia tego przychodu nie ma już prawa do ryczałtu i jest zobligowany do końca roku stosować opodatkowanie podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Sprzedaż towarów lub usług na rzecz aktualnego lub byłego pracodawcy dotyczy sytuacji, w której przychody z tej sprzedaży obejmują dokładnie ten sam zakres czynności jakie podatnik albo choć jeden ze wspólników realizował w danym roku lub w poprzednim roku podatkowym na podstawie umowy o pracę (z tym pracodawcą).

Uwaga na rozpoczęcie stosowania ryczałtu

Podatnicy, którzy dopiero co otwierają działalność gospodarczą (nie prowadzili dotąd żadnej działalności) i zdecydują się na ryczałt jako formę opodatkowania, wówczas rozpoczynają opodatkowanie ryczałtem swojej działalności począwszy od dnia osiągnięcia pierwszego przychodu. Dotyczy to także działalności prowadzonej przez wspólników w formie spółki osobowej.

Co więcej, podkreślenia wymaga fakt, iż nie jest równoznaczne z rozpoczęciem w roku podatkowym prowadzenia działalności gospodarczej zdarzenie:

 • częściowej lub całkowitej zmiany przedmiotu lub branży wykonywanej działalności,
 • zmiany umowy spółki lub wspólnika,
 • powstania przedsiębiorstwa w spadku.

Jednocześnie prawodawca wskazuje, iż jako likwidacja działalności gospodarczej będzie postrzegane wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

Rodzaje działalności gospodarczej wyłączone z możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

W załączniku nr 2 do ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw przedstawiono zaktualizowany wykaz rodzajów działalności, świadczenie których wyłącza podatnika z możliwości wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tych działalności.

Załącznik do ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. do ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LIPCA 2020 r. WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYKLUCZA OPODATKOWANIE RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
Lp. Symbol PKWiU Nazwa usługi
1 2 3
1 ex 02.40.10 Usługi związane z leśnictwem dotyczy wyłącznie:
– doradztwa w zakresie zarządzania lasem
2 41.00.11.0

41.00.12.0

41.00.13.0

41.00.14.0

Usługi objęte grupowaniem:

„Budynki mieszkalne jednorodzinne”,

„Budynki o dwóch mieszkaniach”,

„Budynki o trzech i więcej mieszkaniach”,

„Budynki zbiorowego zamieszkania”

3 41.00.21.0

41.00.22.0

41.00.23.0

41.00.24.0

41.00.25.0

41.00.26.0

41.00.27.0

41.00.28.0

 

 

 

41.00.29.0

Usługi objęte grupowaniem:

„Budynki przemysłowe”,

„Budynki gospodarstw rolnych, niemieszkalne”,

„Budynki biurowe”,

„Budynki handlowo-usługowe”,

„Budynki transportu i łączności”,

„Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe”,

„Hotele i podobne budynki”,

„Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki społecznej oraz budynki przeznaczone do sprawo-wania kultu religijnego i czynności religijnych”,

„Pozostałe budynki niemieszkalne”

4 ex 42.1 Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych, dotyczy wyłącznie:

– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsię-wzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli

5 ex 42.21 Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów, dotyczy wyłącznie:

– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

6 ex 42.22 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, dotyczy wyłącznie:

– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

7 ex 42.91 Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej, dotyczy wyłącznie:

– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej

8 ex 42.99 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, dotyczy wyłącznie:

– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe

w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich

9 46.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
10 46.14 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów i pozostałych środków transportu
11 46.18 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów
12 46.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju
13 52.10.12.0 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
14 ex 52.10.19.0 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, dotyczy wyłącznie:
– usług magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych
15 55.90.13.0 Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu
16 58.11.60.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.
17 58.12.30.0

 

58.12.40.0

Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych).

Sprzedaż miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych)

18 58.14.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków
19 58.19.30.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych
20 58.21.40.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych
21 58.29.50.0 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych
22 ex dział 59 Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych z wyłączeniem:

– sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo
i programach telewizyjnych (PKWiU 59.11.30.0),

– usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.3),

– udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych
i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0)

23 dział 60 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych
24 63.91.1 Usługi agencji informacyjnych
25 63.99 Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
26 Sekcja K Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
27 68.10.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
28 68.20.1 Wynajem i obsługa nieruchomości własnych lub dzierżawionych ****
29 ex 68.3 Usługi związane z obsługą nieruchomości, świadczone na zlecenie z wyłączeniem:

– usług zarządzania nieruchomościami świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.32.1)**

30 dział 69 Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego
31 ex dział 70 Usługi firm centralnych (head offices); usługi doradztwa związane z zarządzaniem

z wyłączeniem:

– usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0)

32 dział 71 Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych
33 dział 72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
34 dział 73 Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej
35 74.1 Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania
36 ex 74.20.2 Usługi fotograficzne specjalistyczne, dotyczy wyłącznie:

– usług fotoreporterów,

– usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych

37 74.3 Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych***
38 ex 74.90.1 Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane, dotyczy wyłącznie:

– usług prognozowania pogody,

– usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,

– usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa

39 ex 74.90.20.0 Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
40 77.40 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
41 78.10.1 Usługi związane z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
42 79.90.32.0 Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych
43 79.90.39.0 Usługi rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz usługi w zakresie pozostałych rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych
44 dział 80 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyłączeniem:

– robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych
i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem

45 ex 81.10.10.0 Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku, dotyczy wyłącznie:

– usług związanych z obsługą budynków będących własnością rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe

46 ex 82.9 Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane z wyłączeniem:

– usług przyjmowania telefonów

47 ex dział 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych z wyłączeniem:

– usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)****

48 ex dział 85 Usługi w zakresie edukacji***  z wyłączeniem:

– usług placówek wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),****

– usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia
w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0)

49 dział 86 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej***
50 87.10.10.0 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską***
51 ex 87.20.1 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom
z zaburzeniami psychicznymi, dotyczy wyłącznie:– usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom
z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale***
52 ex 87.30.1 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, dotyczy wyłącznie:

– usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom
w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale***

53 ex 88.99.1 Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane, dotyczy wyłącznie:

– usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów, psychoterapeutów w placówkach innych niż zarejestrowane szpitale i niezwiązanych
z prowadzeniem praktyki prywatnej,***

– pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców i imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia

54 dział 90 Usługi kulturalne i rozrywkowe
55 ex dział 91 Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury

z wyłączeniem:

– usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1)****

56 dział 93 Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją
57 dział 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
58 96.09.1 Pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

* Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.
** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów.
*** Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5% przychodów.
**** Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

 

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.