Księgi rachunkowe 2018 - Kto jest zobowiązany do ich prowadzenia?

Kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 roku?

Prowadzenie ksiąg handlowych wiąże się z licznymi obowiązkami w zakresie sporządzania odpowiedniej dokumentacji finansowo księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości. Dokonywanie prawidłowych księgowań, właściwe prowadzenie dzienników czy sporządzanie sprawozdań finansowych sprawia firmom liczne problemy. Dlatego wiele podmiotów co roku zwraca szczególną uwagę na roczny limit przychodów obligujący do rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Limit przychodów obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych według ustawy o rachunkowości

Zmiany w ustawie o rachunkowości z grudnia 2016r. spowodowały m.in. wzrost dotychczasowej wysokości limitu przychodów, zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kwota ta została podwyższona z 1 200 000 euro na 2 000 000 euro.

Od kiedy obowiązuje nowy limit

Bardzo istotną kwestią jest to, że nowy limit przychodów obowiązuje w stosunku do przychodów uzyskanych już w 2016r. a więc po zakończeniu 2016r. firmy miały obowiązek ustalić czy wysokość przychodów przekroczyła nową wartość limitu 2 000 000 euro w przeliczeniu na polskie złote.

Kogo dotyczy ustalanie wysokości przychodów w stosunku do limitu

Bezwzględny obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych niezależnie od wysokości przychodów od pierwszego dnia prowadzenia działalności dotyczy:

 • spółek akcyjnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek komandytowo – akcyjnych,
 • spółek komandytowych.

Natomiast w przypadku poniższych podmiotów:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • spółek cywilnych,
 • spółek partnerskich,
 • spółek jawnych,

– jeżeli ich przychody ze sprzedaży produktów, towarów, usług i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro to będą one zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od roku następnego po roku, w którym ich przychody przekroczyły kwotę powyższego limitu (dla 2017r. – . 8 627 400zł).

Wysokość limitu po przeliczeniu na polskie złote

Aby można było przeliczyć wartość nowego limitu na polskie złote musi być znany kurs waluty euro dla pierwszego, roboczego dnia października roku, którego przychody dotyczą. Dla obliczenia wysokości limitu przychodów na rok 2017 należy wziąć kurs z 2 października 2017r., który wynosi 4,3137zł (średni kurs ogłoszony przez NBP zawarty w tabeli nr 190/A/NBP/2017 z 2 października 2017r.). Po przeliczeniu wielkość limitu 2 000 000 euro (mnożąc go przez powyższy kurs) podatnik otrzyma wartość 8 627 400zł. Oznacza to, że wyżej wymienione jednostki, których przychody w 2017r. przekroczą wysokość obliczonego limitu czyli 8 627 400zł będą zobligowane od 1 stycznia 2018r. prowadzić księgi rachunkowe.

Tak więc ustalając obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018r. należy przeliczyć limit przychodów 2 000 000 euro według kursu z 2 października 2017r. oraz porównać tę kwotę z wartością przychodów uzyskanych w firmie w 2017r.

Które przychody są zawarte w limicie 2 000 000 euro

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że limit dotyczy wyłącznie przychodów netto co dla podatników VAT ma ogromne znaczenie. Zatem wartość podatku VAT nie należy zaliczać przy ustalaniu wysokości przychodów w odniesieniu do limitu.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych oraz spółek partnerskich osób fizycznych wystąpi jeżeli ich przychody w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym zwanej dalej ustawą o PIT, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości czyli 2 000 000 euro.

Natomiast art. 14 ustawy o PIT wskazuje, iż przychodem są wszelkie kwoty należne, choćby nie zostały faktyczne otrzymane za wyjątkiem:

 • wartości zwróconych towarów,
 • udzielonych bonifikat,
 • udzielonych skont.

Dodatkowo należy wspomnieć, iż przychody brane pod uwagę w porównaniu do powyższego limitu powinny także dotyczyć roku za który są faktycznie należne.

Firmy prowadzące uproszczoną księgowość muszą pamiętać o corocznym obowiązku złożenia oświadczenia

Ustawodawca wskazuje, że spółki jawne oraz partnerskie:

 • których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro oraz
 • które nie stosują zasad rachunkowości

– składają w sądzie rejestrowym (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Firmy prowadzące uproszczoną księgowość mogą ją zmienić na księgi handlowe

Warto wspomnieć o możliwości dobrowolnego przejścia z księgowości uproszonej (PKPiR) na księgi rachunkowe. Nawet jeżeli wartość przychodów ze sprzedaży produktów, towarów, usług oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy firmy prowadzonej w formie:

 • osoby fizycznej,
 • spółki cywilnej,
 • spółki partnerskiej,
 • spółki jawnej,

– nie przekroczyła równowartości limitu 2.000.000 euro przeliczonego na polskie złote to na zasadzie dobrowolności może ona rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych składając przez rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (ze względu na opodatkowanie podatkiem dochodowym) o rozpoczęciu prowadzenia ksiąg handlowych w nowym roku obrotowym.

***

Wypróbuj 360 Księgowość za darmo! 

 • Prosty do opanowania i łatwy w obsłudze
 • Testuj w nieograniczonym czasie
 • 100 faktur sprzedaży i 100 rachunków za darmo
 • Gotowe na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 • Darmowe wsparcie techniczne i email

Testuj darmową wersję! 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.