Ulga za złe długi - korekta VAT i przykłady zastosowania

Korekta VAT w procedurze ulgi na złe długi – Praktyczne problemy

Bieżące środki obrotowe są niezwykle ważne dla ciągłości i stabilności prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego istotną kwestią jest ich regularny wpływ na konto firmy przedsiębiorcy. Zdarzają się jednak kontrahenci, którzy nie płacą lub unikają dokonania płatności za otrzymane towary lub usługi. Warto zatem wiedzieć w jaki sposób przedsiębiorca sprzedawca będący wierzycielem może odzyskać zawarty w wystawionej fakturze podatek VAT.

Co to jest ulga na złe długi

Procedura ulgi na złe długi oznacza możliwość dokonania korekty (pomniejszenia) kwoty podatku VAT u wierzyciela (sprzedawcy towarów lub usług) od wystawionych faktur, za które sprzedawca (wierzyciel) nie otrzymał zapłaty w ciągu 150 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego w umowie lub w fakturze.

Wydruk komunikatu ze strony MF z aktualnym statusem VAT w świetle ustaleń statusu dłużnika

Podatnik dokonujący korekty ulgi na złe długi może mieć wątpliwość czy wydruk komunikatu ze strony MF na której można sprawdzić status VAT podatnika jest wystarczającym potwierdzeniem na to, że dłużnik w chwili dokonywania korekty jest czynnym podatnikiem VAT.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, iż ww. wydruk stanowi potwierdzenie dla aktualnego statusu podatnika VAT w świetle dokonywania korekty ulgi na złe długi.

Potwierdzeniem powyższego jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14.06.2016r. o sygn. IPPP1/4512-240/16-2/KR.

Skorzystanie z ulgi na złe długi a zawarcie porozumienia z dłużnikiem o wydłużeniu terminu płatności

Podatnik nie otrzymał należności po 150 dniach o upływu terminu płatności od swojego kontrahenta z tytułu wystawionych faktur sprzedaży. Mając prawo i spełniając wszystkie warunki do skorzystania z ulgi na złe długi dokonał korekty podstawy opodatkowania i podatku VAT w deklaracji VAT za okres, w którym minął powyższy termin. Po dokonaniu korekty sprzedawca – wierzyciel zawarł porozumienie z dłużnikiem dotyczące wydłużenia pierwotnego terminu płatności. Powziął także wątpliwość co do konieczności dokonania korekty zwiększenia podstawy opodatkowania podatku VAT należnego (które przed momentem obniżył w ramach ulgi na złe długi) w związku z zawartym z dłużnikiem porozumieniem w aspekcie uregulowania należności przez dłużnika.

Jak zauważa Ministerstwo Finansów zawarcie powyższego porozumienia nie skutkuje uregulowaniem należności w jakiejkolwiek części należności z tytułu której sprzedawca – wierzyciel uprzednio dokonał korekty w ramach ulgi na złe długi. Zatem zawarcie ww. porozumienia z dłużnikiem pozostaje bez wpływu na obowiązek zwiększenia w deklaracji VAT podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego, które uprzednio zostały skorygowane przy zastosowaniu ulgi na złe długi bowiem nie skutkuje faktycznym uiszczeniem należności przez dłużnika.

Tego samego stanowiska jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14.06.2016r. o sygn. IPPP1/4512-240/16-2/KR.

Porozumienie wydłużające pierwotny termin płatności a prawidłowość ustalenia okresu 150 dni

Podatnik zawarł z dłużnikiem umowę o przedłużeniu pierwotnego terminu płatności w odniesieniu do nieotrzymanych od niego należności z tytułu wystawionych faktur sprzedaży. Wątpliwości pojawiły się natomiast od jakiego dnia liczyć 150, które wskazują na upłynięcie terminu zapłaty należności przypadającej wierzycielowi, umożliwiającego skorzystania z ulgi na złe długi.

Okazuje się, że Ministerstwo Finansów wskazuje, iż jeżeli zawarto obustronne porozumienie o wydłużeniu pierwotnego terminu płatności (przed upływem 150 dni od upływu pierwotnego terminu płatności określonego na umowie lub fakturze) to 150 dni należy liczyć od upływu ustalonego nowego terminu płatności.

Skorzystanie z ulgi na złe długi a następnie udzielenie rabatu na daną należność

Podatnik dokonał korekty podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego w ramach ulgi na złe długi. Następnie wystawił faktury korygujące, obniżające wartość należności uprzednio skorygowanych ulgą na złe długi o udzielony dłużnikowi rabat. Powstaje pytanie, czy sprzedawca wierzyciel będzie zobowiązany z tytułu udzielonego rabatu do zwiększenia podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego (podatnik rozumie rabat jako uregulowanie należności).

Faktury korygujące, dokumentujące obniżenie wartości faktur sprzedaży (objętych wcześniej ulgą na złe długi) z tytułu udzielonego przez sprzedawcę rabatu nie stanowią uregulowania należności w świetle procedury ulgi na złe długi w związku z tym podatnik nie powinien zwiększać podatkowy opodatkowania i podatku VAT należnego z tytułu faktur sprzedaży objętych w późniejszym czasie udzielonym rabatem (w efekcie obniżeniem wartości tych faktur). Ministerstwo Finansów wskazało także, że podatnik nie będzie mógł obniżyć podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego z tytułu wystawionych faktur korygujących, ponieważ obniżenia o pełną wartość dokonał już w związku ze skorzystaniem z ulgi na złe długi w odniesieniu do faktur pierwotnych sprzedaży.

Potwierdza to także stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14.06.2016r. o sygn. IPPP1/4512-240/16-2/KR.

Niezłożenie w odpowiednim okresie korekty w ramach ulgi na złe długi

Sprzedawca wierzyciel nie uwzględnił w okresie po 150 dniach po upływie terminu płatności w deklaracji VAT kwot podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego (wraz w wnioskiem VAT-ZD) w ramach skorzystania z ulgi na złe długi. Czy można skorzystać z ulgi na złe długi w czasie późniejszym?

Niestety, jeżeli sprzedawca nie dokonał we właściwym okresie korekty w ramach ulgi na złe długi będzie musiał złożyć korektę deklaracji VAT za okres, w którym powinien skorzystać z ulgi na złe długi i wykazać tam korygowane kwoty podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego.

Ministerstwo Finansów podkreśla jednocześnie, że należy pamiętać o okresie przedawnieniu zobowiązań podatkowych. Ponadto na dzień poprzedzający dzień złożenia ww. korekty deklaracji VAT za okres, w którym sprzedawca powinien skorzystać z ulgi na złe długi muszą być spełnione wszystkie warunki tj. sprzedawca i dłużnik muszą być czynnymi podatnikami VAT a ponadto dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Powyższa znajduje także swoje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14.06.2016r. o sygn. IPPP1/4512-240/16-2/KR.

Sprzedaż wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi

Sprzedawca skorzystał z ulgi na złe długi w stosunku do niezapłaconych w okresie 150 dni od upływu terminu płatności faktur. Niedługo potem sprzedał część powyższej niezapłaconej należności. Wątpliwość pojawiła się w aspekcie czy sprzedaż wierzytelności należy traktować jako uregulowanie należności skutkiem czego sprzedawca byłby zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego w miesiącu zbycia wierzytelności.

Organy podatkowe wydawały odmienne stanowiska w tej kwestii jednak sądy m.in. WSA w wyroku z 8 października 2013r.  o sygn. akt I SA/Kr 977/13 a także NSA w wyroku z 13 kwietnia 2016 r. sygn. akt I FSK 1743/14 stanęły na stanowisku, iż sprzedaż wierzytelności i otrzymanie zapłaty od osoby trzeciej z tego tytułu nie skutkuje spłatą długu. Umowa sprzedaży wierzytelności jest nowym stosunkiem zobowiązaniowym w efekcie której sprzedawca otrzymuje wynagrodzenie za zbytą wierzytelność. Pierwotny dług pozostaje nadal w konsekwencji dłużnik wobec sprzedawcy także pozostaje ten sam. Sąd zauważył, iż przez uregulowanie należności w świetle art. 89a ust. 4 ustawy o VAT (uregulowanie lub zbycie wierzytelności) należy rozumieć sytuację, w której sprzedawca wierzyciel otrzyma w jakiejkolwiek formie od dłużnika albo od osoby trzeciej działającej w imieniu dłużnika lub też w drodze egzekucji należność.

***

Wypróbuj 360 Księgowość za darmo! 

  • Prosty do opanowania i łatwy w obsłudze
  • Testuj w nieograniczonym czasie
  • 100 faktur sprzedaży i 100 rachunków za darmo
  • Gotowe na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
  • Darmowe wsparcie techniczne i email

Testuj darmową wersję! 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.