Deklaracja kwartalna VAT 2017 - utrata możliwości składania

Kogo dotyczy utrata możliwości składania deklaracji kwartalnych w 2017r.?

Płatnicy podatku VAT jeszcze w 2016r. mieli nieco większą swobodę w wyborze okresu rozliczeniowego. Zgodnie z polską ustawą o VAT występują dwie możliwości rozliczania się z podatku VAT a mianowicie okres kwartalny oraz miesięczny.

Rozliczając się kwartalnie podatnicy VAT są zobligowani do składania deklaracji VAT-7K a w sposób miesięczny do złożenia deklaracji VAT-7. Zarówno jedna jak i druga forma rozliczeniowa ma swoje zalety i wady. Niestety w 2017r. nastąpiły zmiany w stosunku do możliwości korzystania z rozliczeń kwartalnych VAT przez podatników innych niż mali.

Tylko mały podatnik może w 2017r. skorzystać z kwartalnego rozliczenia VAT

Ustawodawca począwszy od 1 stycznia 2017r. umożliwił skorzystanie z kwartalnego rozliczenia VAT tylko małym podatnikiem.

Mały podatnik na rok 2017 zgodnie z ustawą o VAT to podmiot, który:

W rozliczeniu za 2016 r. wykazał wartość sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie większą niż 5.157.000 zł Prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzania funduszami inwestycyjnymi w tym także alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi bądź prowadzi działalność agenta (także jako zleceniobiorcy) lub jest osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, (nie uwzględniając komisu) – w sytuacji, gdy kwota prowizji wynagrodzenia w innej postaci za wykonane usługi wraz z podatkiem VAT nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 193 000 zł.

Podkreślić należy, że do ww. limitów nie zalicza się operacji importu i eksportu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W jakich przypadkach mały podatnik może rozliczyć się w okresach kwartalnych

W 2017r. w ustawie o VAT można znaleźć wytyczne odnośnie tego kto i w jakich sytuacjach może rozliczać się w okresach kwartalnych z podatku VAT. Podatnicy inni niż mali podatnicy nie mogą w ogóle począwszy od stycznia 2017r. rozliczać się kwartalnie.

Rozliczenie kwartalne w podatku VAT w 2017r. dotyczy tylko:

Małych podatników, którzy wybrali metodę kasową. Małych podatników, którzy nie wybrali metody kasowej ale złożyli zawiadomienie w formie pisemnej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego (któremu podlegają) nie później niż do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który po raz pierwszy będzie złożone kwartalne rozliczenie VAT w postaci deklaracji VAT-7K.

W jakich przypadkach mały podatnik nie może skorzystać z kwartalnego rozliczenia VAT

MAŁY PODATNIK NIE MOŻE ROZLICZAĆ SIĘ KWARTALNIE, GDY:

Jest zarejestrowany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego jako czynny podatnik VAT przez okres krótszy niż 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym dokonano rejestracji
Dokonał sprzedaży towarów wrażliwych, wykazanych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach z wyjątkiem sytuacji, gdy łączna wartość tej sprzedaży bez kwoty podatku VAT nie przekroczy, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.

Towary wrażliwe to zgodnie z przytoczonym załącznikiem m.in.:

a)      rury i przewody rurowe oraz łączniki tych rur,

b)      płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, pozostałe konstrukcje
z aluminium,

c)      pozostałe konstrukcje z żeliwa, ze stali,

d)      tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi,

e)      benzyna oraz oleje opałowe, napędowe oraz do smarowania silników i mechanizmów,

f)       oleje i tłuszcze zarówno zwierzęce i roślinne,

g)      emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice,

h)      atramenty do pisania, tusze kreślarskie i pozostałe atramenty,

i)        płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych,

j)        napędy dysków twardych w technologii HDD i SSD,

k)      kamery i aparaty fotograficzne w technologii cyfrowej ,

l)        części i akcesoria do fotokopiarek w tym m.in. kasety i tonery,

m)    systemy operacyjne  i programy użytkowe na dyskach HDD i SSD,

n)      pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – dotyczy tylko dysków SSD.

 Uwaga na przepisy przejściowe

Uprzednio przytoczone warunki okresów prowadzenia działalności lub sprzedaży towarów wrażliwych dotyczą małych podatników, którzy dokonali rejestracji jako czynni podatnicy VAT najwcześniej od 1 października 2016r.

Podatnik utracił prawo do kwartalnego rozliczania podatku VAT

W związku z nowelizacją do ustawy o VAT część podatników nie będzie mogło korzystać z kwartalnego rozliczenia podatku VAT. Podkreślić przy tym należy, iż powstanie też inna grupa podatników dobrowolnie rezygnująca z kwartalnego rozliczenia VAT. Zatem podatników, którzy nie będą rozliczać się kwartalnie w 2017r. można podzielić na dwie grupy:

  • podatnicy, którzy od stycznia 2017r. nie mogą rozliczać się kwartalnie – podmioty te nie muszą składać żadnych zgłoszeń do urzędu skarbowego. Muszą natomiast pamiętać, aby pierwszą deklarację VAT już miesięczną złożyć najpóźniej do 27 lutego 2017r. a kolejne deklaracje VAT składać do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy dana miesięczna deklaracja VAT,
  • podatnicy, którzy dobrowolnie zrezygnowali z kwartalnego rozliczania VAT muszą złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego formularz VAT-R.

Przykład 1

Pan Krzysztof zarejestrował rozpoczął prowadzenie swojej firmy w lipcu 2016r. Przy jej otwarciu zarejestrował się jako czynny podatnik VAT i wybrał kwartalne rozliczenie VAT. Czy Pan Krzysztof będzie w 2017r. mógł nadal rozliczać się kwartalnie uwzględniając powyższy wcześniej wymieniony warunek firmy zarejestrowanej do VAT przez okres minimum 12 miesięcy?

Tak, ponieważ warunek dotyczący okresu jaki firma musi być zarejestrowana jako czynny podatnik VAT ma zastosowanie dopiero od 1 października 2016r. Oznacza to, że jeżeli mali podatnicy zarejestrowali się do VAT wcześniej niż w październiku 2016r. czyli np. we wrześniu 2016r., wówczas nadal będą mogli korzystać z kwartalnego rozliczania podatku VAT.

Przykład 2

Pan Bolesław będący czynnym i małym podatnikiem VAT sprzedaje konstrukcje aluminiowe zawarte w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (towary wrażliwe). Firma pana Bolesława korzysta z kwartalnego rozliczania VAT. W maju w drugim kwartale 2017r. pan Bolesław sprzedał dużą ilość kształtowników aluminiowych  a wartość tej sprzedaży wyniosła 54 500zł.

Pan Bolesław zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT będzie miał obowiązek złożyć miesięczną deklarację VAT już w rozliczeniu za miesiąc czerwiec 2017r. czyli od miesiąca następnego po miesiącu przekroczenia limitu sprzedaży dla towarów wrażliwych wynoszącego 50.000zł.

***

Wypróbuj 360 Księgowość za darmo! 

  • Prosty do opanowania i łatwy w obsłudze
  • Testuj w nieograniczonym czasie
  • 100 faktur sprzedaży i 100 rachunków za darmo
  • Gotowe na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
  • Darmowe wsparcie techniczne i email

Testuj darmową wersję! 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.