JPK_V7 procedury sprzedaży – MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, c.d.
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

JPK_V7 procedury sprzedaży – MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA c.d.

1 październik 2020r. to graniczna data, która obowiązuje czynnych podatników VAT prowadzących działalność gospodarczą do stosowania zupełnie nowych oznaczeń w zakresie prowadzenia ewidencji VAT w przedmiocie nowego JPK_V7.

Nowe oznaczenia w pliku JPK_V7 (w ewidencji VAT) niektórych transakcji sprzedaży nie odnoszą się do wszystkich okoliczności sprzedaży. Kiedy więc podatnik winien stosować oznaczenia rodzajów procedur sprzedaży MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA? Te kwestie i nie tylko poruszono w niniejszej publikacji.

Oznaczenie „MR_UZ” dla transakcji sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków na zasadzie VAT-MARŻA

OZNACZENIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW SPRZEDAŻY

OBLIGATORYJNE DO ZASTOSOWANIA W NOWYM JPK_V7

Kod oznaczenia Opis rodzaju procedury sprzedaży w świetle ustawy o VAT
MR_UZ Dostawa towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki opodatkowanych VAT marżą na mocy art. 120 ustawy o VAT

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT w sytuacji, gdy podatnik sprzedawca dokonuje dostawę towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków zakupionych uprzednio przez tego podatnika sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Jako dzieła sztuki prawodawca uważa:

 1. obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701),
 2. oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702 00 00),
 3. oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem, że zostały one wykonane w całości przez artystę, odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (CN 9703 00 00),
 4. gobeliny (CN 5805 00 00) oraz tkaniny ścienne (CN 6304) wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem, że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,
 5. fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach.

Za przedmioty kolekcjonerskie ustawodawca uważa znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu, ostemplowane materiały piśmienne i im podobne, ofrankowane, a jeżeli nieofrankowane, to uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako ważne środki płatnicze (CN 9704 00 00), kolekcje a także przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej (CN 9705 00 00), a także przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Antyki prawodawca rozumie jako przedmioty inne niż wyżej wymienione, których wiek przekracza 100 lat (CN 9706 00 00).

Natomiast przez towary podatnik powinien rozumieć ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112),

Oznaczenie MR_UZ podatnicy VAT stosują przy rejestracji faktur sprzedaży towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków, dzieł sztuki dotyczące transakcji sprzedaży VAT-MARŻA wystawianych zarówno dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i dla osób prywatnych.

Oznaczenie to dotyczy także faktur wystawianych dla kontrahentów zagranicznych.

Oznaczenie MR_UZ należy także stosować do ujmowania odrębnie paragonów wystawionych dla osób prywatnych bez działalności (raport miesięczny z kasy rejestrującej dokumentującej sprzedaż na zasadach VAT-MARŻY na rzecz osób prywatnych bez działalności nie ujmuje się już w ewidencji VAT jako jedną sumę marży netto, VAT, marży brutto od 1 października 2020r.).

Niezwykle ważnym jest także to, iż niezależne czy marża przy danej transakcji sprzedaży na zasadzie VAT-MARŻY udokumentowanej fakturą lub paragonem wyjdzie dodatnia czy ujemna. W każdym takim wypadku należy stosować oznaczenie MR_UZ.

Oznaczenie „I_42” dla transakcji WDT następującej po imporcie w ramach procedury celnej 42

OZNACZENIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW SPRZEDAŻY

OBLIGATORYJNE DO ZASTOSOWANIA W NOWYM JPK_V7

Kod oznaczenia Opis rodzaju procedury sprzedaży w świetle ustawy o VAT
I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach realizacji procedury celnej 42 (import)

 

Procedura celna 42 dotyczy importu towarów z kraju spoza Unii Europejskiej, następnie dokonanie odprawy na terytorium jednego z państw UE. Następnie przeznaczenie towaru polega wyłącznie na dokonaniu WDT z państwa importu UE do innego kraju UE.

Procedura celna 42 obejmuje następujące podmioty:

 1. nabywca z jednego z krajów UE, innego niż kraj UE w którym dokonano importu (odprawy celnej – dopuszczenia do obrotu na terytorium RP),
 2. sprzedawca z państwa spoza UE,
 3. dostawca (przedstawiciel podatkowy) realizujący formalności importu w państwie UE innym niż państwo UE nabywcy, dokonujący WDT na rzecz nabywcy.

Mówiąc o sytuacji, która może dotyczyć polskiej firmy (dostawcy) należałoby przytoczyć poniższą sytuację.

Towar zostaje zaimportowany z kraju spoza UE do Polski. Na terytorium RP dochodzi do pierwszego dopuszczenia do obrotu na terytorium UE towarów z tego importu. Jednak podczas formalności celnych, przedstawiciel podatkowy odbiorcy (lub polski podatnik sprzedawca) z UE wprowadzają w dokumentach celnych zgłoszeniowych procedurę 42.

Powoduje to, że po imporcie tych towarów przewidziane jest wyłącznie dokonanie WDT. I w tym miejscu pojawia się polski podatnik lub polski przedstawiciel podatkowy dokonujący danego WDT. W takim przypadku pierwszy lub drugi podmiot oznacza daną transakcję symbolem „I42”.

Oznaczenie „I_63” dla transakcji WDT następującej po imporcie w ramach procedury celnej 63

OZNACZENIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW SPRZEDAŻY

OBLIGATORYJNE DO ZASTOSOWANIA W NOWYM JPK_V7

Kod oznaczenia Opis rodzaju procedury sprzedaży w świetle ustawy o VAT
I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach realizacji procedury celnej 63 (import)

 

Procedura celna 63 ma podobny przebieg do procedury celnej 42 z jednym wyjątkiem. Po dokonaniu odprawy celnej na terytorium jednego z państw UE dochodzi do przemieszczenia towaru do państwa spoza UE (państwo inne niż te, z którego przybył towar). Następnie po montażu, serwisie lub innych przeróbkach towaru wraca on do kraju UE w którym dokonano jego importu. Następnie dostawca towarów dokonuje WDT na rzecz nabywcy z innego państwa UE.

Procedura celna 63 obejmuje następujące podmioty:

 1. nabywca z jednego z krajów UE, innego niż kraj UE w którym dokonano importu (odprawy celnej – dopuszczenia do obrotu na terytorium RP),
 2. sprzedawca z państwa spoza UE,
 3. dostawca (przedstawiciel podatkowy) realizujący formalności importu w państwie UE innym niż państwo UE nabywcy, dokonujący WDT na rzecz nabywcy,
 4. podmiot z państwa spoza UE innego niż sprzedawca z punktu b, który dokonuje na towarze serwisu, przeróbki, montażu itp.

Mówiąc o sytuacji, która może dotyczyć polskiej firmy należałoby przytoczyć poniższe okoliczności.

Towar zostaje zaimportowany z kraju spoza UE do Polski. Na terytorium RP dochodzi do pierwszego dopuszczenia do obrotu na terytorium UE towarów z tego importu. Jednak podczas formalności celnych, przedstawiciel podatkowy odbiorcy (lub polski podatnik sprzedawca) z UE wprowadzają w dokumentach celnych zgłoszeniowych procedurę 63.

Powoduje to, że po imporcie tych towarów przewidziane jest ich przemieszczenie do państwa UE innego niż te, z którego pierwotnie przybył towar. Podmiot z tego kraju dokonuje serwisu, przeróbki, montażu lub innych działań na towarze a następnie odsyła go do państwa UE z którego go otrzymał (do polskiego podatnika w Polsce).

Polski podatnik (lub przedstawiciel podatkowy) dokonanie WDT. W takim przypadku pierwszy lub drugi podmiot oznacza daną transakcję symbolem „I_63”.

Oznaczenie „B_SPV” dla transakcji transferu bonu jednego przeznaczenia

OZNACZENIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW SPRZEDAŻY

OBLIGATORYJNE DO ZASTOSOWANIA W NOWYM JPK_V7

Kod oznaczenia Opis rodzaju procedury sprzedaży w świetle ustawy o VAT
B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT

 

Symbol „B_SPV” tyczy się wyłącznie transakcji, w której przedmiotem jest tylko bon jednego przeznaczenia.

W myśl art. 2 pkt 43 ustawy o VAT za bon jednego przeznaczenia należy rozumieć bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu.

Emisja bonu oznacza pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu.

Transfer bonu to emisja bonu oraz każde przekazanie tego bonu po jego emisji.

Z kolei zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu opodatkowuje się tak jak dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy.

A zatem emisję i każde przekazanie (sprzedaż) tego bonu podatnik VAT oznaczy w JPK_V7 symbolem B_SPV.

Oznaczenie „B_SPV_DOSTAWA” dla transakcji dostawy towarów, świadczenia usług, których ten bon dotyczy

OZNACZENIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW SPRZEDAŻY

OBLIGATORYJNE DO ZASTOSOWANIA W NOWYM JPK_V7

Kod oznaczenia Opis rodzaju procedury sprzedaży w świetle ustawy o VAT
B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT

Symbol „B_SPV_DOSTAWA” tyczy się wyłącznie transakcji, w której przedmiotem jest tylko bon jednego przeznaczenia.

Z kolei zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT w przypadku, gdy dostawca towarów lub usługodawca nie jest podatnikiem, który działając we własnym imieniu, wyemitował bon jednego przeznaczenia, uznaje się, że ten dostawca lub usługodawca dokonał odpowiednio dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy, na rzecz podatnika, który wyemitował ten bon.

Tak więc jeżeli mamy do czynienie z sytuację, w której występuje:

 • dostawca towarów lub usług niebędący podatnikiem VAT,
 • podatnik VAT, który działając we własnym imieniu dokonał emisji bonu.

Zatem w tym wypadku emisję bonu jednego przeznaczenia przez podatnika VAT traktuje się tak jak dostawę towarów lub świadczenie usług (dokonana przez dostawcę towarów lub usług niebędącym podatnikiem VAT na rzecz podatnika, który wyemitował bon).

W tych okolicznościach emitent bonu zastosuje symbol „B_SPV_DOSTAWA”.

Oznaczenie „B_MPV_PROWIZJA” dla transakcji świadczenia usług pośrednictwa

OZNACZENIA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW SPRZEDAŻY

OBLIGATORYJNE DO ZASTOSOWANIA W NOWYM JPK_V7

Kod oznaczenia Opis rodzaju procedury sprzedaży w świetle ustawy o VAT
B_MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT

Oznaczenie „B_MPV_PROWIZJA” w odróżnieniu od dwóch powyższych symboli dotyczy tylko bonu różnego przeznaczenia.

Zgodnie z art. 8b ust. 1 ustawy o VAT faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem wcześniejszy transfer bonu różnego przeznaczenia.

Jeżeli transferu bonu różnego przeznaczenia dokonuje podatnik inny niż podatnik dokonujący czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem zgodnie z ust. 1, opodatkowaniu podatkiem podlegają usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można zidentyfikować, takie jak usługi dystrybucji lub promocji, dotyczące tego bonu.

Zatem symbol „B_MPV_PROWIZJA” zastosuje pośrednik, a więc podatnik VAT, który przekazuje – sprzedaje (dokonuje transferu) bon różnego przeznaczenia dalej i jednocześnie nie jest sprzedawcą towarów lub usług, których dany bon dotyczy.

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.