Indywidualna praktyka lekarska - jaki rodzaj działalności
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Jaka forma opodatkowania dla indywidualnej praktyki lekarskiej ?

Indywidualna praktyka lekarska – jednoosobowa działalność gospodarcza

Osoby decydujące się na założenie indywidualnej praktyki lekarskiej często wybierają jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia biznesu. Jednoosobową działalność gospodarczą należy zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) poprzez złożenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców online (na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl ), osobiście w urzędzie miasta lub gminy albo listownie.

Przedsiębiorca prowadzący praktykę lekarską w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej ma do wyboru następujące formy opodatkowania:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • skalę podatkową,
  • podatek liniowy.

Indywidualna praktyka lekarska – forma opodatkowania

Wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania dla praktyki lekarskiej należy pamiętać, że stosując ryczałt, podatek ustalany jest w oparciu o osiągane przychody, bez znaczenia są wówczas koszty ich uzyskania.

W razie, gdy lekarz decydujący się na założenie działalności gospodarczej ponosi wysokie koszty m.in. w zakresie nabycia lokalu, przystosowania lokalu do prowadzonej działalności, zakupu wyposażenia itd., korzystnym rozwiązaniem może okazać się skala podatkowa lub podatek liniowy. Stawka ryczałtu dla lekarzy wynosi 14 %.

Podatnicy, którzy jako formę opodatkowania wybrali skalę podatkową lub podatek liniowy, ustalając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym pomniejszają przychody o koszty ich uzyskania.

Podstawę opodatkowania w uproszczeniu stanowi wówczas dochód przedsiębiorcy. Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Skala podatkowa wiąże się ze stosowaniem 12% stawki podatku (pierwszy próg podatkowy) lub 32% stawki podatku (drugi próg podatkowy). Oznacza to, że podatnik obliczając zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego do zapłaty wykorzystuje 12% stawkę podatku, jednak po przekroczeniu dochodu w wysokości 120 000 zł, podatnika obowiązuje drugi próg podatkowy, a więc 32% stawka podatku.

Przedsiębiorca opodatkowujący swoje dochodu według skali podatkowej korzysta z kwoty wolnej od podatku oraz różnych ulg i odliczeń, oczywiście o ile spełnia określone w przepisach warunki Do najpopularniejszych ulg i preferencji podatkowych dostępnych dla podatników rozliczających się według skali podatkowej należą ulga prorodzinna, ulga dla rodzin 4+, ulga na internet, ulga na rehabilitację, odliczenie darowizn, a także możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Przedsiębiorcy decydujący się na podatek liniowy stosują 19% stawkę podatku, nie przysługuje wówczas kwota wolna od podatku i wiele odliczeń dostępnych dla podatników, którzy jako formę opodatkowania wybrali skalę podatkową.

Przy podatku liniowym obowiązuje jednak stała stawka podatku, niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

W praktyce oznacza to, że podatek liniowy staje się bardziej opłacalny od skali podatkowej wraz ze wzrostem dochodu przedsiębiorcy.

Wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania dla osoby rejestrującej działalność gospodarczą to trudna decyzja, ponieważ pod uwagę wziąć należy nie tylko stawki podatku, ale także stawki składki zdrowotnej, kwotę wolną od podatku, przysługujące przedsiębiorcy ulgi i odliczenia.

Składka zdrowotna dla poszczególnych form opodatkowania – jak ustalić wysokość?

Rozważyć trzeba także wiele innych aspektów, takich jak specyfikę prowadzonej działalności, szacunkowe przychody i koszty czy planowane inwestycje.

Warto jednak pamiętać, że raz podjęta decyzja w zakresie formy opodatkowania jest wiążąca jedynie w skali jednego roku podatkowego. Po zakończeniu roku podatkowego, przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania i opłacać podatek dochodowy według korzystniejszej dla niego na dany moment formy opodatkowania.

Zmiana formy opodatkowania następuje poprzez aktualizację wpisu w CEIDG. Zmianę formy opodatkowania należy zgłosić co do zasady w terminie do 20-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i podatek liniowy a usługi świadczone na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy

Lekarz, który zamierza wybrać jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych powinien jednak wiedzieć, że ryczałt nie może być stosowany w razie uzyskiwania przychodów z usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli usługi te mają taki sam charakter jak czynności, które podatnik wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał albo wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy albo spółdzielczego stosunku pracy.

Art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

„Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.”

W praktyce oznacza to, że lekarz zatrudniony dotychczas na podstawie umowy o pracę lub kontynuujący zatrudnienie na etacie, decydujący się na rejestrację działalności gospodarczej, który będzie świadczył usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, nie może jako formy opodatkowania wybrać ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ograniczenia stosowania podatku liniowego jako formy opodatkowania w razie współpracy z byłym lub obecnym pracodawcą określone zostały w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

„Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) (uchylony)

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek”

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy podatkiem liniowym dla lekarza jest dostępne dopiero po upływie czasu określonego w przytoczonych powyżej regulacjach prawnych.

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.