Elektroniczne sprawozdanie finansowe może być obowiązkowe

Sprawozdania finansowe obowiązkowo w formie elektronicznej

Jednym z priorytetów Rządu na rok 2018 jest projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz niektórych innych ustaw przewidującym m.in. możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej.

Prace trwają

Ministerstwo sprawiedliwości złożyło propozycję nowelizacji ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw umożliwiającą składanie formularzy do KRS drogą elektroniczną. Jak wiadomo zawsze kiedy zostaje złożony wniosek do KRS przy pomocy obowiązujących w Polsce formularzy, składający obowiązkowo dołączają odpowiednie dla sprawy załączniki. W nowej odsłonie ustawy o KRS będzie możliwość dołączania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej stanowiących załączniki do składanego wniosku KRS.

Nie tylko elektroniczna wysyłka

Ministerstwo sprawiedliwości poza podstawową zmianą będzie pracować nad:

 • możliwością elektronicznego wydawania i doręczania orzeczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
 • budową bazy repozytorium aktów notarialnych, które będą podstawą do wpisu do KRS albo załącznikiem do składanego wniosku, który będzie mógł być załączany automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
 • utworzeniem w czytelniach sądów rejestrowych dostępu do elektronicznych akt rejestrowych.

Jakich podmiotów będą dotyczyć zmiany

Zmiany zawarte w projekcie do nowelizacji ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw będą dotyczyć firm, które podlegają i są wpisane do rejestru KRS:

 • spółki akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki komandytowo – akcyjne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki partnerskie,
 • spółki jawne,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • pozostałe podmioty.

Jeden wyjątek

Należy podkreślić, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czyli podmiotów wpisanych do CEIDG i stosujących księgi rachunkowe, właściwym odbiorcą elektronicznych sprawozdań finansowych przekazanych także w formie elektronicznej będzie właściwy dla danej firmy urząd skarbowy a dokładniej szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Udogodnienie dla przedsiębiorców

Ustawodawca wskazuje, że dzięki możliwości składania elektronicznych wniosków do KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym, firmy zaoszczędzą koszty i czas, który musieli poświęcić na wizytę w sądzie, w urzędzie skarbowym lub na poczcie w celu przekazania sprawozdań. Z kolei dla sądu sporym ułatwieniem będzie szybsze otrzymanie dokumentów w postaci elektronicznej bowiem czas trwania wysyłki nie będzie już miał znaczenia. Skutkiem powyższego mają być sprawniejsze rozstrzygnięcia postępowań w sprawie dokonania wpisów do KRS.

Poza wspomnianym dostępem do bazy repozytorium ustawodawca ma na celu również umożliwienie za pomocą systemu teleinformatycznego wglądu do złożonych już dokumentów do KRS jak i do śledzenia postępu prowadzonych czynności przez KRS.

Rząd ma w planach także udostępnienie wydanych orzeczeń w postępowaniach do wglądu w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przedsiębiorcy natomiast nie będą musieli krążyć od sądu do urzędu skarbowego bowiem KRS będzie miał za zadanie przekazywać otrzymane sprawozdania finansowe w formie cyfrowej do właściwego urzędu skarbowego (KAS). Pociągnie to za sobą brak obowiązku sporządzania i wysyłania pism zawiadamiających organ skarbowy o złożeniu sprawozdania finansowego jak i samego sprawozdania finansowego z załącznikami.

Urząd skarbowy będzie szybciej dysponował danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym a elektroniczna forma umożliwi efektywniejszą analizę i porównanie danych np. z danymi wynikającymi z JPK.

Dostosowanie systemów informatycznych

W ślad za zmianą wiele firm będzie musiało ponieść wydatki na odpowiednie skonfigurowanie i aktualizację systemów księgowych bowiem nie wszystkie podmioty korzystają z systemów jako generatorów sprawozdania finansowego. Część firm prowadząca pełną księgowość korzysta np. z zestawienia obrotów i sald a dane do sprawozdania wprowadza we wzór bilansu i rachunku zysków i strat utworzony w arkuszu kalkulacyjnym. Zatem istotne będzie dostosowanie systemów księgowych do możliwości realizacji tworzenia sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, właściwej dla wymogów przesyłu cyfrowego do KRS.

Warto jednak podkreślić, iż po dostosowaniu systemów księgowych do generowania sprawozdań finansowych w formacie właściwym dla odbioru przez KRS, automatyzacja procesu składania sprawozdań finansowych zaoszczędzi wiele czasu a także wyeliminuje planowanie organizacji czasu niezbędnego na wizyty w KRS i w urzędzie skarbowym.

Na aktualnym etapie prac jeszcze nie są znane szczegóły technicznych uwarunkowaniach odnośnie przesyłania danych jak i wymogi jakie będą musiały spełniać przekazywane elektronicznie sprawozdania finansowe. Nie wiadomo także jakie wymogi techniczne będą musiały być spełnione dla skorzystania z centralnej bazy repozytoriów.***

***

Wypróbuj 360 Księgowość za darmo! 

 • Prosty do opanowania i łatwy w obsłudze
 • Testuj w nieograniczonym czasie
 • 100 faktur sprzedaży i 100 rachunków za darmo
 • Gotowe na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 • Darmowe wsparcie techniczne i email

Testuj darmową wersję! 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.