Dywidenda wypłacona dla zagranicznego udziałowca
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Dywidenda wypłacona dla zagranicznego udziałowca będącego osobą fizyczną

Nie jest rzadkim zjawiskiem osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania poza terytorium RP, która jest jednocześnie udziałowcem w polskiej spółce lub innym polskim podmiocie (z siedzibą w Polsce).

Gdy przychodzi moment wypłaty dywidendy powstaje wiele różnych pytań.

Najistotniejsze z nich to w jaki sposób będzie opodatkowania dywidenda należna zagranicznemu udziałowcowi? O czym jeszcze należy pamiętać? Jak zatem podejść do tematu wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca będącego osobą fizyczną mieszkającą poza Polską?

 

Polskie przedsiębiorstwo jako płatnik dywidendy

Na mocy art. 41 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 zwanej dalej ustawą o PDOF) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat świadczeń dla osób fizycznych (polskich rezydentów podatkowych) z działalności wykonywanej osobiście.

Jako wypłacający te świadczenia przyjmują także rolę płatnika podatku dochodowego (także składek ZUS). W związku z tym zobligowani są przed wypłatą świadczeń pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych (od wypłaconego wynagrodzenia) w odpowiedniej kwocie

Ponadto płatnicy podatku dochodowego wypłacający także świadczenia (m.in. dywidendę) są obowiązani przed jej wypłatą pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% z wartości brutto naliczonej dywidendy.

Co natomiast z osobami fizycznymi niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi?

Płatnik (podmiot wypłacający dywidendę) pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% wobec wypłaty dywidendy czy innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Dotyczy to także osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania poza terytorium RP w przypadku gdy nie okażą certyfikatu rezydencji.

 

Co to jest dywidenda

Dywidenda to udział w zysku, który jest określany po zakończeniu roku obrotowego. Udział ten ustalany jest proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów w podmiotach (spółkach) będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Zanim jednak podmiot wypłaci dywidendę musi ustalić udziałowców uprawnionych do otrzymania dywidendy.

W trakcie ich ustalania może natrafić na osoby fizyczne, które posiadają miejsca zamieszkania poza terytorium RP a więc nie są polskimi rezydentami podatkowymi.

 

Udziałowiec nie jest polskim rezydentem podatkowym

Zanim polska spółka z siedzibą na terytorium RP albo inny polski podmiot wypłaci dywidendę udziałowcowi – osobie fizycznej pochodzącej z zagranicy musi ustalić jej status podatkowy w Polsce.

Polski rezydent podatkowy to osoba fizyczne, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium RP. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Dochody polskiego rezydenta podatkowego (osoba fizyczna) podlegają opodatkowaniu bez względu na miejsce ich położenia. Oznacza to nieograniczony obowiązek podatkowy.

Odmiennie osoby fizycznie nie będące polskim rezydentem podatkowym a więc nie posiadające w Polsce miejsca zamieszkania.

Osoby te na mocy art. 3 ust. 2a ustawy o PDOF podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP. Ten sposób opodatkowania dotyczący tych osób oznacza tzw. ograniczony obowiązek podatkowy.

Tak więc przed wypłatą dywidendy a nawet przed określeniem udziałowców uprawnionych do otrzymania dywidendy polska spółka musi zweryfikować czy ma do czynienia może z polskim rezydentem podatkowym (niekiedy tak się zdarza) czy raczej z zagranicznym rezydentem podatkowym.

Ustalenie rezydencji podatkowej osoby fizycznej będącej zagranicznym udziałowcem w polskiej spółce ma na celu określenia w jakim kraju będzie opodatkowana wypłacona dla niego dywidenda. A może częściowo w obu?

 

Certyfikat rezydencji ale nie tylko

Niezwykle ważną kwestią jest uzyskanie od zagranicznego udziałowca certyfikatu jego rezydencji podatkowej.

Certyfikat rezydencji podatkowej określa jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych a więc określa państwo w którym opodatkowuje on osiągnięte dochody, nawet jeżeli są uzyskane poza tym państwem (jego rezydencji podatkowej).

Certyfikat rezydencji stosuje się razem z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą z państwem rezydencji udziałowca (państwem miejsca zamieszkania udziałowca).

Certyfikat rezydencji zagranicznego udziałowca wydaje właściwy urząd skarbowy państwa rezydencji tego udziałowca.

 

Załóż darmowe konto  Rejestracja darmowego konta zapewnia dostęp do w pełni funkcjonalnej wersji programu (nie jest to wersja demonstracyjna), z której możesz korzystać przez 6 miesięcy. W tym okresie wprowadzisz do 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 poleceń księgowania, jeśli prowadzisz pełną księgowość.

  Rozpocznij już teraz!

  Administratorem danych osobowych jest Merit Aktiva Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi newslettera, wysyłki wiadomości marketingowych i reklamowych. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

   

  Opodatkowanie dywidendy wypłaconej dla osoby fizycznej nieposiadającej miejsca zamieszkania na terytorium RP

  Jak wyżej wspomniano płatnik (podmiot wypłacający dywidendę) pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% wobec wypłaty dywidendy czy innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

  Dotyczy to także osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania poza terytorium RP w przypadku gdy nie okażą certyfikatu rezydencji.

  Jeżeli jednak udziałowiec z zagranicy okaże certyfikat rezydencji wskazujący, że jego miejscem zamieszkania (krajem opodatkowania dochodów) jest państwo inne niż Polska, wówczas polski płatnik dywidendy musi sięgnąć do właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  Opodatkowanie dywidendy dla osoby fizycznej z zagranicy, która nie jest polskim rezydentem podatkowym stosuje się z uwzględnieniem certyfikatu rezydencji oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP oraz państwo rezydencji podatkowej osoby fizycznej (udziałowca) z zagranicy.

  Należy jeszcze pamiętać o innej bardzo ważnej kwestii.

  Uwzględnienie certyfikatu rezydencji wraz z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie skutkować:

  • zastosowaniem preferencyjnej stawki opodatkowania (wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), albo
  • brakiem obowiązku pobrania podatku.

  Bez certyfikatu rezydencji zagranicznej osoby fizycznej niebędącej polskim rezydentem podatkowym nie można zastosować zapisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a więc zastosować możliwych preferencji podatkowych wynikających z tych umów. W takim wypadku pozostanie opodatkowanie naliczonej dywidendy stawka 19% zryczałtowanego podatku dochodowego i wypłata jej po potrąceniu tego podatku.

  Jednym z przykładów jak wielkie różnice mogą wystąpić w kwestii opodatkowania dywidendy dla zagranicznego udziałowca – osoby fizycznej (okazała płatnikowi certyfikat rezydencji – miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Niemczech) niech będzie – umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14.05.2003 r.

  Bez certyfikatu rezydencji dywidenda przed wypłatą musiałaby być opodatkowana stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19%.

  Natomiast jeżeli udziałowiec przedstawił certyfikat rezydencji informujący o miejscu zamieszkania w Niemczech to w zakresie opodatkowania dywidendy zastosowanie znajdzie artykuł 10 ww. umowy.

  Punkt (1) Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

  Punkt (2) Jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć:

  1. 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent,
  2. 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

  Z powyższego przepisu wynika wybór:

  • dywidenda dla niemieckiego udziałowca może być opodatkowana w całości tylko w Niemczech,
  • dywidenda dla niemieckiego udziałowca może być opodatkowana w Polsce według stawki 15%.

  Co niezwykle ważne stawka preferencyjna w Polsce albo opodatkowanie dywidendy wyłącznie w Niemczech nie znajdzie zastosowanie jeżeli niemiecki udziałowiec posiadający miejsce zamieszkania w Niemczech:

  • prowadzi na terytorium RP działalność gospodarczą, lub
  • wykonuje na terytorium RP wolny zawód w oparciu o położoną w nim stałą placówkę

  – jeżeli udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendę jest związany z tą prowadzoną działalnością lub tą stałą placówką.

   

  Podmiot wypłacający dywidendę zagranicznej osobie fizycznej musi pamiętać o informacjach o pobranym podatku

  Spółka lub inny polski podmiot wypłacający dywidendę musi pamiętać aby pobrać (jeżeli dywidenda nie korzysta całkowicie ze zwolnienia z podatku dochodowego) zryczałtowany podatek dochodowy przed wypłatą dywidendy i odprowadzić go na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby spółki do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu wypłaty dywidendy.

  W przypadku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego niezależnie w jakiej wysokości polska spółka lub inny podmiot wypłacający dywidendę na rzecz zagranicznego udziałowca musi złożyć w terminie do końca stycznia roku następnego – deklarację PIT-8AR za poprzedni rok kalendarzowy. W deklaracji tej ujmie należny, pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaty dywidendy w miesiącach jego pobrania.

  Natomiast do końca lutego podmiot wypłacający dywidendę na rzecz zagranicznej osoby fizycznej będącej udziałowcem ma obowiązek złożyć informację o pobranym zryczałtowanym podatku i/lub zastosowanym zwolnieniu (umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania).

  Informację IFT-1R składa do końca lutego roku następnego po roku wypłaty dywidendy (pobrania podatku). Informację tę przekazuje zagranicznemu udziałowcowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

   

  Uwaga na mechanizm „Pay & Refund”

  Na mocy art. 41 ust. 12 ustawy o PDOF jeżeli łączna kwota dokonanych na rzecz podmiotu powiązanego wypłat (świadczeń) lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a przekracza w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2.000.000 zł na rzecz tego samego podatnika, płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, stosując stawki podatku określone w art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 30a ust. 1 od nadwyżki ponad kwotę 2.000.000 zł, z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  Mechanizm „Pay & Refund” polega na obowiązkowi opodatkowaniu według krajowej, podstawowej stawki podatkowej wypłat świadczeń ponad kwotę 2.000.000 zł podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła:

  • w roku podatkowym obowiązującym u płatnika, oraz
  • na rzecz tego samego podatnika.

  Powyższy mechanizm znajduje zastosowanie w przypadku wypłaty na rzecz podmiotów powiązanych niebędących polskimi rezydentami podatkowymi:

  • dywidend,
  • należności licencyjnych,
  • odsetek

  – od nadwyżki ponad kwotę 2.000.000 zł.

  Warto końcowo wspomnieć o tym, że mechanizm „Pay & Refund” nie znajduje zastosowania do wypłat (świadczeń) pieniędzy lub wartości pieniężnych właśnie z tytułów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dokonywanych na rzecz polskich rezydentów podatkowych.

   

  Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego


  Usprawnij swoją pracę,
  dołącz do nas!

  do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

  Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.