Duże zmiany w opodatkowaniu przychodów rozliczanych według skali podatkowej od 2020 roku!

Duże zmiany w opodatkowaniu przychodów rozliczanych według skali podatkowej od 2020 roku!

Od nowego roku zmniejszy się stawka podatku dla osób rozliczających się według skali podatkowej. Dla każdego podatnika stosującego zasady ogólne obniżeniu ulegnie także kwota zmniejszająca podatek. Dla osób osiągających różne dochody będzie to mniej lub bardziej korzystne, a Ci zarabiający najmniej na obniżeniu stawki podatkowej stracą.

Jak zmieni się kwota zmniejszająca podatek od 2020 roku dla podatników osiągających dochód nieprzekraczający 8 000 zł rocznie?

Trzeba mieć na uwadze, że wraz z obniżeniem stawki podatku dochodowego, zmniejszeniu ulegnie także kwota wolna od podatku. Począwszy od 2020 roku, kwota zmniejszająca podatek dla osób osiągających dochód nieprzekraczający kwoty 8 000 zł wynosić będzie 1 360 zł.

Zmiana stawki podatku ma dotyczyć bowiem wszystkich podatników osiągających przychody opodatkowane według skali podatkowej. Osoby zarabiające poniżej 8 000 zł rocznie do tej pory miały prawo do zastosowania kwoty wolnej od podatku w wysokości 1440 zł. Po wprowadzeniu zmian, kwota zmniejszająca podatek będzie niższa, co bezpośrednio wynika z obniżenia stawki podatku o 1%. Osoby osiągające dochód roczny poniżej 8 000 zł powinny bowiem od 2020 roku zastosować niższą stawkę podatku w wysokości 17% i o tą różnicę obniżona zostanie dla nich kwota wolna od podatku.

Z pozoru zmiany wydają się bez znaczenia ponieważ podatek jest niższy i o tyle samo niższa jest kwota wolna od podatku, ale warto zauważyć że podatnicy osiągający przychód poniższej 8 000 zł po zakończonym roku otrzymują zwrot podatku i ten zwrot będzie od 2020 roku niższy. Przeanalizujmy to na przykładzie

Przykład 1

Załóżmy, że podatnik w 2019 i 2020 roku uzyskał dochód w wysokości 8 000 zł.

Za 2019 rok podatek wyniesie zatem:

18% x 8 000 zł = 1 440 zł

Podatnik ma prawo zastosować kwotę wolną w wysokości 1 440 zł, co oznacza że po rozliczeniu roku otrzyma zwrot podatku w wysokości 1 440 zł.

Za 2020 rok podatek będzie równy:

17% x 8 000 zł = 1 360 zł

Podatnik może zatem zastosować kwotę wolną w wysokości 1 360 zł, co w konsekwencji oznacza niższy o 80 zł zwrot podatku, czyli w kwocie 1 360 zł.

Podstawa obliczenia podatku w przedziale od 8 000 zł do 13 000 zł lub od 85 528 zł do 127 000 zł a kwota zmniejszająca podatek

Dla osób osiągających roczny dochód od 8 000 zł ale nieprzekraczający 13 000 zł, kwota zmniejszająca podatek obliczana będzie według wzoru: 834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) : 5000 zł.

Jeżeli natomiast podstawa obliczenia podatku jest wyższa niż 85 528 zł ale nie przekracza kwoty 127 000 zł, to podatek liczymy zgodnie ze wzorem: 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł.

Kwota wolna od podatku dla osób uzyskujących średnie wynagrodzenia

Osoby osiągające średnie zarobki również będą miały w 2020 roku niższą kwotę zmniejszającą podatek, ale różnica nie będzie aż tak istotna i w ostatecznym rozrachunku tacy podatnicy zapłacą niższy niż dotychczas podatek dochodowy, co oznacza że zyskają na zmianach. Kwot zmniejszająca podatek dla osób uzyskujących dochody powyżej 13 000 zł i nieprzekraczające kwoty 85 528 zł rocznie wynosić będzie od 2020 roku 525,12 zł. Po obniżeniu stawki podatku do 17%, kwota w tej wysokości to kwota odpowiadająca dochodowi 3 089 zł.

Na zmianie w przepisach zyskają natomiast osoby osiągający wyższe dochody, w odniesieniu do których stosujemy standardową kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02zł.

Przykład 2

Załóżmy, ze podatnik uzyskał w 2019 i 2020 roku dochód w wysokości 70 000 zł.

Za 2019 rok podatek wyniesie zatem:

12 600 zł – 556,02 zł = 12 043,98 zł

Za 2020 rok podatek będzie równy:

11 900 zł – 525,12 zł = 11 374,88 zł

Jak widzimy, podatnik zapłaci za 2020 rok o 700 zł mniej podatku niż w roku poprzednim.

Do jakich przychodów nie należy stosować skali podatkowej?

Skala podatkowa to najbardziej powszechna forma opodatkowania, która może być stosowana do większości osiąganych przychodów. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły, a mianowicie według skali nie opodatkowujemy przychodów osiąganych przez podatników:

 • rozliczających się liniowo,
 • stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo kartę podatkową,
 • rozliczających prywatnie kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 • sprzedających nieruchomości i prawa pokrewne,
 • otrzymujących przychody z kapitałów pieniężnych,
 • uzyskujących dochody ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,
 • nierezydentów, którzy nie wybrali opodatkowania według skali,
 • zwycięzców w grach i zakładach, z tytułu przychodu z nagród ze sprzedaży premiowej,
 • rozliczających działalność wykonywaną osobiście, gdy kwota uzyskana z tytułu umowy nie przekracza rocznie wartości 200 zł,
 • emerytów i rencistów, z tytułu świadczeń z byłego zakładu pracy,
 • wynagrodzeń za pomoc organom ścigania,
 • oszczędzających na więcej niż jednym IKE,
 • żołnierzy z tytułu odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia służby.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.