Amortyzacja samochodu osobowego

Amortyzacja samochodu osobowego

Samochód jest bardzo przydatny zarówno w życiu prywatnym jak i w działalności gospodarczej, dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup pojazdu firmowego i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych. Środki trwałe podlegają amortyzacji, przez co wartość danego składnika majątku stopniowo ujmowana jest w kosztach. Sprawdź w jaki sposób amortyzować pojazd osobowy.

Co to jest środek trwały?

Środkami trwałymi są budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty, które:

  • stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy,
  • zostały nabyte lub wytworzone przez podatnika we własnym zakresie,
  • w dniu przyjęcia do używania są kompletne i zdatne do użytkowania,
  • ich przewidywany okres używania w firmie jest dłuższy niż rok,
  • są wykorzystywane przez przedsiębiorcę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Jeżeli zatem samochód spełnia wszystkie powyższe warunki, to może zostać uznany za środek trwały w działalności gospodarczej. Należy go wówczas wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować.

W jaki sposób ustalić wartość początkową pojazdu?

Składnik majątku zostaje zaliczony do ewidencji środków trwałych na podstawie dokumentu potwierdzającego nabycie (umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, faktura VAT marża) lub oświadczenia o przekazaniu prywatnego majątku na cele działalności gospodarczej.

Podstawą do generowania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa pojazdu, na którą składa się cena nabycia pojazdu oraz wszystkie wydatki związane z przyjęciem samochodu do użytkowania takie jak np. koszty transportu, ubezpieczenie w drodze czy opłata rejestracyjna, poniesione przed wprowadzeniem pojazdu do ewidencji. W przypadku, gdy przekazujemy auto z majątku prywatnego do firmowego i nie posiadamy dowodu zakupu, wartość początkową należy przyjąć na podstawie ceny rynkowej na ostatni dzień grudnia roku poprzedniego. Aby ustalić cenę rynkową trzeba znaleźć oferty sprzedaży podobnych pojazdów z uwzględnieniem ich stanu technicznego.

Jaką metodę amortyzacji pojazdu zastosować?

Najpopularniejszą metodą amortyzacji samochodu osobowego jest amortyzacja liniowa. Amortyzacja liniowa polega na stosowaniu jednolitej stawki amortyzacyjnej, czego skutkiem są odpisy amortyzacyjne o równej wartości. Stawki amortyzacyjne definiują jaki procent wartości danego środka trwałego można ująć w kosztach uzyskania przychodów w ciągu jednego roku. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych składników majątku dobieramy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), a odpisów amortyzacyjnych dokonujemy co miesiąc, kwartał lub rok.

Dla samochodu osobowego należy stosować 20% stawkę amortyzacyjną, co oznacza że wartość pojazdu zostaje rozliczona w kosztach w ciągu 5 lat od momentu wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych. W przypadku nabycia pojazdu używanego co najmniej pół roku przez poprzedniego właściciela (o ile jesteśmy w stanie to wykazać w razie ewentualnej kontroli), możliwe jest zwiększenie stawki amortyzacyjnej do maksymalnie 40%. Składnik majątku zostaje wówczas zamortyzowany dwa razy krótszym czasie, czyli w ciągu 2,5 roku. Taki sposób amortyzacji pojazdu nazywamy metodą indywidualną.

Co do zasady pierwszy odpis amortyzacyjny naliczany jest dopiero w miesiącu następującym po miesiącu, w którym pojazd został zaliczony do ewidencji środków trwałych. Kolejnych odpisów należy dokonywać aż do momentu zrównania ich sumy z wartością początkową środka trwałego, pod warunkiem, że w dalszym ciągu użytkujemy samochód w firmie.

Możliwe jest również zastosowanie jednorazowej amortyzacji dla samochodu osobowego, ale tylko pod warunkiem, że jego wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł netto dla czynnych podatników VAT lub 10 000 zł brutto dla podmiotów zwolnionych z VAT. Pełna wartość początkowa pojazdu zostaje wówczas ujęta w kosztach podatkowych w miesiącu oddania auta do używania w działalności gospodarczej.

Nowy limit amortyzacji od 2019 roku!

Dla samochodów osobowych wprowadzonych do majątku firmowego przepisy przewidują limit amortyzacji, czyli maksymalną kwotę poniesioną na nabycie pojazdu, którą możemy zaliczyć do koszów uzyskania przychodów.

Od 1 stycznia 2019 planowane jest wprowadzenie zmian dotyczących rozliczenia pojazdów osobowych. Większość z tych zmian jest niekorzystna dla przedsiębiorców, jednak w odniesieniu do amortyzacji pojazdów osobowych zmiana będzie na plus ponieważ podniesiony zostanie limit amortyzacji pojazdów osobowych z obecnych 20 tys. euro dla samochodów spalinowych i hybrydowych/30 tys. euro dla samochodów elektrycznych do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych oraz hybrydowych/225 tys. zł dla samochodów elektrycznych.

Więcej na temat zmian można przeczytać tutaj (link do artykułu „Rozliczenie samochodów osobowych od 2019 roku – planowane zmiany”)

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.