Mikroprzedsiębiorcy 2018 - jednostki mikro według znowelizowanej ustawy

Uproszczenia w księgowości dla jednostek mikro od 2018 roku

Spis treści

Ustawodawca przedstawił 27 września 2017r. wstępny projekt ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości oraz niektóre inne ustawy, który wprowadzi z dniem 1 stycznia 2018r. wiele korzystnych ułatwień szczególnie dla najmniejszych firm czyli mikro jednostek i małych jednostek. Najistotniejsze zmiany przedstawiono w niniejszej publikacji.

Mikro jednostki a małe jednostki w świetle ustawy o rachunkowości

Jednostki mikro w ramach znowelizowanej ustawy o rachunkowości będą stanowić:

 • spółki osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

 • inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 1. 500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 2. 000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 3. 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
 • związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości których roczne przychody będą oscylowały między 2 000 000 euro a 3 000 000 euro.

– w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego.

Z kolei małe jednostki to:

 • spółki osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

 • inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

 1. 500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 2. 000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 3. 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości,

– w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego.

Włączenie do jednostek mikro firm osiągających przychody między 2 000 000 euro a 3 000 0000 euro

Nowelizacja ustawy o rachunkowości w odniesieniu do małych firm (jednostek mikro), których roczne przychody będą oscylowały między 2 000 000 euro a 3 000 0000 euro wprowadza możliwość zastosowania wielu uproszczeń, które do tej pory były dostępne wyłącznie dla innej grupy małych firm. Jednostkami mikro do końca grudnia 2017r. mogą być osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które dobrowolnie stosują zasady rachunkowości w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego.

Począwszy od 1 stycznia 2018r. jednostkami mikro będą dodatkowo osoby fizyczne, spółki osób fizycznych – cywilne, jawne oraz partnerskie jeżeli wartość ich przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro.

Jeżeli firma rozpoczyna działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych wówczas wartość jej przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych ustala się w roku obrotowym, w którym zainicjowała działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Firmy, które będą spełniały powyższe warunki będą mogły skorzystać m.in. z możliwości:

 • sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego,
 • braku obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,
 • braku obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • nie sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego pod warunkiem że podmiot przedstawi informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości,
 • odstąpienia od wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.

Podniesienie sumy aktywów i przychodów netto

Istotna zmiana będzie także dotyczyć także nieco większych firm, bowiem zostaną podniesione progi:

 • sumy bilansowej z 17 000 000 zł do 25 500 000,
 • przychodów netto z 34 000 000 zł do 51 000 000.

Będzie to skutkować tym, że firmy, których suma bilansowa i przychody netto zawierają się w powyższych, podwyższonych progach, skorzystają na możliwości:

 • sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego dla małych jednostek (załącznik nr 5 do ustawy o rachunkowości),
 • kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych,
 • obliczania kosztu wytworzenia produktu w taki sposób, iż do kosztów bezpośrednich można doliczyć koszty pośrednie związane z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych (przy czym ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być wyższy od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto),
 • odstąpienia od szczegółowych zasady uznawania, metod wyceny i sposobu prezentacji instrumentów finansowych stosując w zamian uproszczenia,
 • odstąpienia od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Inne ułatwienia dla jednostek mikro oraz małych

Oprócz powyższych ułatwień dla mikro i małych jednostek ustawodawca przewidział możliwość zastosowania uproszczeń w zakresie:

 • braku konieczności szacowania i tworzenia rezerw na ewentualne, przyszłe i niepewne ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń czy pokrycia skutków tych zdarzeń,
 • amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych gdzie zasady ujmowania w kosztach odpisów w świetle prawa bilansowego i podatkowego mają być zbliżone,
 • nietworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników (także świadczeń emerytalnych).

Obowiązek przechowywania dokumentów sprawozdawczych

Zarówna mikro, małe jak i większe jednostki będą mogły krócej przechowywać sprawozdania finansowe. W myśl znowelizowanego art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości firmy będą zobligowane do przechowywania zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego przez minimum okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie. Warto wspomnieć, że w obecnym stanie prawnym przechowywanie sprawozdań finansowych odbywa się bezterminowo.

***

Wypróbuj 360 Księgowość za darmo! 

 • Prosty do opanowania i łatwy w obsłudze
 • Testuj w nieograniczonym czasie
 • 100 faktur sprzedaży i 100 rachunków za darmo
 • Gotowe na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 • Darmowe wsparcie techniczne i email

Testuj darmową wersję! 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.